پیام تبریک عبدالله نوری به روحانی

Shargh - - سیاست -

عبدالله نوری در پیامی انتخاب مجدد حســن روحانی به ریاســتجمهوری را تبریک گفت. در بخشی از این پیام آمده است: «امروز مردم ایران، دفاع از اندیشــه اصلاحات و حقوق شــهروندی را در ســیمای مصمم و اراده مســتحکم شــما میجوینــد. اعتنا بــه اصــل آزادی مطبوعات و گــردش آزاد اطلاعــات و رســانهها و مطبوعات آزاد، میتوانــد مانع بروز بســیاری از مفاســد و ناهنجاریها گــردد. اختلاسهای نجومی، رواج رشــوهخواری و رانتخــواری بر اثــر عدم وجود رســانههای آزاد به وجود میآید. ازاینرو انتظار میرود دولت دوازدهم حق آزادی اطلاعرســانی و نظــارت دقیق و کامل رســانهها بر عملکرد هر ســه قوه و سایر نهادها و دســتگاهها را با جدیتی بیشتر پیگیری کند». در ادامه این پیام آمده است: «... شایســته اســت جنابعالی به تداوم سیره و سنت حکمرانی خویش در سال «1400» و پس از آن بیندیشــید و با دوراندیشی و تدبیر و مجاهدت شبانهروزی، شــرایطی را فراهم ســازید تا زمینه استمرار اندیشه اصلاحی و مشی اعتدالی فراهم گردد و راه صلاح و اعتدال و خدمت به محرومان و اعتــلای کشــور ادامه یابد». در ادامــه این پیام آمده است:« شرایط امروز کشور و حل دشواریها و بحرانهــای فــرارو، نیازمند اجمــاع نخبگان و تعامل میان نیروهای سیاســی است. دستیابی به این هــدف از راه گفتوگــو و تفاهمی ملی میان دولتمردان و مســئولین عالیرتبــه نظام و دیگر جریانها و شــخصیتهای مهــم و مؤثر و مورد احتــرام ملت، که مرجعیت سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و ســنتی دارنــد، امکانپذیر اســت. ما همچنــان که میتوانیم و باید برای منافع ایران با دنیا تعامل کنیم، در درون کشــور نیز به گفتوگو و تعامل ســازنده نیازمندیم». در انتهای این پیام آمده اســت: «شایســته اســت افرادی توانمند، پرتــلاش و اخلاقمــدار برای تأمین ایــن نیازها و مقابله با این چالشها، اداره امور ستادی، بخشی و منطقهای شما را بهعهده گیرند. به تعبیر قرآن کریم انســانهای توانمند و امانتدار و نگاهبانان متخصص و آگاه را به کار گمارید، که آن کس که از علم و آگاهی کافی برخوردار نباشــد، نگاهبان خوبی نیز نخواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.