آفت غرور

Shargh - - سیاست - افشین علا

درواقــع اصلاحطلبان سالهاســت که از اعتبار رئیس دولت اصلاحات به نفع خود خرج میکنند و متأسفانه گاه حتی حاضر به پرداخت هزینهای برای حفظ اعتبار ایشــان نیســتند. اما این سرمایه الهی نبایــد باعث بیعملی، غرور و اشــتباه محاســباتی اصلاحطلبان شــود. از جناب ایشــان هــم انتظار میرود ضمن حفظ حرمت و جایگاه شــورای عالی اصلاحطلبان بهعنوان چهرههایی که سالهاســت در رکاب ایشــانند و صدالبته دشــواریهای فراوان به جــان خریدهانــد، بــه وسعتبخشــیدن دایره تصمیمســازان نیز بیندیشــند. جناب ایشــان بیش از هرکــس دیگــری میداننــد کــه اقتضائات دوم خرداد 96 با دوم خرداد 76 تفاوت بســیار دارد. آیا اکتفاکردن به آرشــیو محدودی از اسامی سرشناس و باســابقه اصلاحات برای ادامه این مســیر دشوار و رویارویی با شــرایط جدید کافی است؟ متأسفانه به دلیل محدودیتهای وضعشــده، امکان ارتباط قاطبه اصلاحطلبان بهویژه جوانان شهرســتانی با رئیس دولت اصلاحات وجود ندارد. اما این حرفها درد دل اغلب جوانان اصلاحطلب شهرستانها نیز هســت. آنها به برخی انحصارهــا در تصمیمگیری و شنیدهنشدن صدایشــان انتقادات بسیار دارند. اما همچون ما بنا به عهدی که با سید بزرگوار بستهاند، بــه ادامــه راه امیدوارنــد و تلخیهــا را بــه جان میخرند. ســخن آخر اینکه هیــچ درخت پرباری از گزنــد آفات مصون نیســت. توفیقــات پیدرپی اصلاحات نیز نباید باعث غرور اصلاحطلبان شود و آنان را از ضرورت اتخاذ تصمیمات تازه و شیوههای نوین غافل سازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.