پیام تبریک امینزاده به مردم و روحانی

Shargh - - سیاست -

ایســنا: دســتیار رئیسجمهور در امور حقوق شــهروندی با صــدور پیامی از حضــور مردم در انتخابات تشــکر کرد و انتخــاب مجدد روحانی را تبریک گفت. متن پیام الهام امینزاده به شرح زیر اســت: «با عرض تبریک به رئیسجمهور محترم بــرای جلب اعتماد مجدد مردم و تشــکر از ملت بزرگ ایران که با حضور حماسی خود در انتخابات و اجرای آگاهانه حقوق و تکالیف شهروندی خود مســئولیت ســنگینی برای تدبیر در جهت اصلاح امور بر عهــده دولت دوازدهم نهادنــد، از درگاه خداونــد آرزوی توفیــق رئیسجمهــور محترم و دولت همکار را دارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.