ناطقنوری كاملا مقابل اصولگرایان نقشآفرینی كرده

Shargh - - سیاست -

نامه نیوز: مجتبی ذوالنوری، عضو فراکســیون ولایی مجلس، درباره اینکه چرا اصولگرایان زمینه برگشت برخی اعتدالیون این جریان را که به سمت اصلاحطلبان سوق پیدا کردهاند، فراهم نمیکنند، گفت: مــا معتقدیم ناطقنوری کامــلا در زمین و باکــس مقابل جریــان اصولگرایــی نقشآفرینی کردهانــد. او افــزود: با پیام آقــای خاتمی جریان اصلاحطلــب 23 میلیــون رأی نیاوردنــد؛ بلکه قالیباف کــه کنار رفت، بخش عمدهای از رأی وی به ســمت روحانی رفت و اتفاقــا این افراد مقابل خاتمی بودنــد. در واقع صحنه انتخابات آتش به اختیار که میشود هرکسی تصمیمی میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.