نتها عليه دستور ترامپ

Shargh - - سیاست -

ســام پورمهدی:

از همان روزهای نخســتی که دونالد ترامپ دستور اجرائی خود برای ممنوعیت علیه هفت کشــور مسلمان را صادر کرد، مقاومتها در ایالتهای مختلف آمریکا شــروع شــد. از جمله این مقاومتها، کنســرتی بود که گروه «اصوات» با دعوت از هنرمندان هفت کشور مسلمان در مرکز اسلامی فرهنگی شمال کالیفرنیا برگزار کرد؛ کنســرتی با نــام «مقابله نتها با ممنوعیت».

بانوی فلسطینی و ايده يك کنسرت

نبیــلا منگو، مدیــر گروه موســیقی اصــوات، زنی فلســطینی اســت که نزدیک بــه دو دهــه در آمریکا زندگــی میکند. او بالای ٧0 ســال دارد اما پرانرژی و خســتگیناپذیر گروه ۶0 نفره موســیقی اصــوات را با انواع و اقســام برنامهها هدایت میکند. او که همزمان با مدیریت گروه به مبارزهای ســخت با سرطان سرگرم اســت، میگوید ایده اولیه درســت زیر دستگاه امآرآی به ذهنم خطور کرد. آن روزها بازار اعتراض به دســتور آقای ترامپ گــرم بود و آنها هم که فهمیده بودند من مســلمانم از من دراینباره پرسیدند و توضیحاتی هم شنیدند. وقتی به دالان این دستگاه رفتم و بیرون آمدم به پزشــک مســئول گفتم: میخواهم کاری کارستان انجام دهم. کنســرتی خواهم گذاشــت از هفت کشور مسلمان و پاســخ ترامپ را با هنر این کشورها خواهم داد. پزشــک هاجوواج به من نگاه کرد. به گفته خانم نبیلا، باید بــه دنبال فضایی برای این اجرا هم بودم که مرکز اسلامی فرهنگی شمال کالیفرنیا نهتنها این فضا را فراهــم کرد، بلکــه دو هنرمند ایرانــی را هم به من معرفــی کرد که از آنها برای اجــرای کار و ایدهام بهره بگیرم. این دو هنرمند، یکی محمد نجات نوازنده نی و مدرس موسیقی و دیگری سیدابوالحسن مختاباد منتقد و پژوهشگر موسیقی بودند که هر دوی آنها پیش از این نیز با گروه اصوات همکاریهایی داشتند.

۲۵ مارس و حضور اقشار مختلف

دکتر پیمــان امیری که ریاســت هیئتمدیره مرکز اسلامی فرهنگی شمال کالیفرنیا را برعهده دارد و خود نیز از علاقهمندان جدی موســیقی ایرانی است هجوم جمعیت را حیرتانگیز توصیف میکند. به گفته آقای امیری «در ۴0ســالی که مــن در آمریکا زندگی میکنم هیچوقت ندیده بــودم که اینگونه تمامی قشــرها از مسلمانان دفاع کنند. بهخصوص گروههای کلیمی که این بار بسیار خوب حمایت کردند و علاوه بر این برنامه، یکی، دو ماه قبل برای نماز جمعه هم به مرکز ما آمدند و جالب آنکه به صورت سمبولیک نماز خواندند و حتی حجاب اسلامی را در نمازخانه رعایت کردند». اما تنها مردم عادی نبودند که به دیدن این برنامه آمدند، بلکه حضور شهردار اوکلند که خود چهرهای شناختهشده در ایالت کالیفرنیاست به این کنسرت رنگوبویی دیگر داد.

آقای امیری از چگونگی دعوت از خانم لیبی شاف، شــهردار میگوید؛ دعوتی که باعث شــد شــهردار که کمتر به اینگونه محافل میآمد، سرکشی به این مرکز را در دســتور کار خود قرار دهد. آقای امیری میگوید وقتی برای قدردانی ســراغ شــهردار رفــت، او گفت: «من باید از شــما تشــکر کنم؛ چون حس میکنم این موسیقی خیلی به آرامش من کمک کرد و من شخصا و از درون به چنین برنامهای نیاز داشــتم». موســیقی به زبان همان کشــورها اجرا میشــد؛ اما برنامهریزی بهگونهای شــده بــود که تمام قطعهها به انگلیســی ترجمه شــده و روی صفحه بزرگ نشان داده میشدند و همزمان با خواندن متن اصلی، متن انگلیسی اشعار هــم در معرض تماشــای مخاطبان حاضر در ســالن قــرار میگرفت که این کار نیز به درک بهتر آثار بســیار کمــک میکرد. قطعههــا عمدتا از فضای موســیقی کهن و کلاســیک عرب و منطقه بهره گرفته بود؛ برای نمونه موزیســینهای عراق و ســوریه عمدتا موسیقی کردهای منطقه خود را اجــرا کردند که از نظر قدمت و ســابقه با آثار امروزی متفاوت است؛ قطعههایی که ســابقه هنری و فرهنگی این جوامع را نشان میدهند. یا موسیقی ارائهشــده از سوی مردم یمن، قطعههایی بود که بســیار به فضای موسیقی سیستانوبلوچستان و موســیقی هند نزدیک بود؛ همانطورکه قطعههای انتخابشده برای موســیقی ایرانی نیز از چنین ویژگی برخوردار بود و موســیقی کلاســیک و ســنتی ایران را معرفی میکــرد. آقای نجات به دلیــل همزمانی این روز با ایام بهار و نوروز )ســومین روز سال نو شمسی(، قطعه بهار دلنشین مرحوم روحالله خالقی را با صدای علیاصغر احسانی اجرا کرد و سیدابوالحسن مختاباد نیــز تصنیفی را بــا بهرهگیری از فضــای ملودیک آواز اصفهــان و مدگردی به مقام بیداد و اســتفاده از یکی از اشــعار مولانا نوشــت و اجرا کرد. هرمز مقارهای که از مدیران موفق شــرکت تویوتــا در منطقه بود و اینک علاوه بر مدیریت یک شــرکت موفق در کارهای خیریه منطقه نیز ســابقهای طولانی دارد، بهعنوان مبتکر این طــرح میگوید : «این ماجــرا از زمانی وجهه اجتماعی به خودش گرفت که هجوم به مســلمانان در آمریکا و تبلیغات علیه آن بیشتر شد. آنجا بود که ما تأکید کردیم ضمــن این کار به تبلیغات بــرای انعکاس بیرونی این اقدام هم توجه کنیم. نقطــه ثقل این فعالیت را مرکز اسلامی فرهنگی شــمال کالیفرنیا قرار دادیم. آنجا به این جمعبندی رسیدیم که موضوع را با دیگر نهادهای اســلامی مطرح کنیم تــا اگر آنها هم تمایل داشــتند، مشــارکت کنند؛ بنیاد صبا، بنیاد توحید، انجمن نیکو و بنیاد پزشکان امامیه»به گفته آقای امیری این کنسرت ســه اثر ویژه داشــت؛ نخســتین اثر این بود که بعد از فرمانها و حرکات ضداسلامی دولت ترامپ، به برخی از مسلمانان آمریکا، حسی از حقارت دست داده بود که چرا مردم آمریکا درباره مسلمانان اینگونه نظر دارند و فکر میکنند؟ اما با حضور خانم شهردار در تمام برنامه و سخنرانی بسیار زیبای پدر روحانی آقای مایکل یوشی که از مسلمانان دفاع کرد و از آنان بهعنوان شهروندانی همانند دیگر شــهروندان آمریکا ســخن گفت و نیز به نکوهش اسلامهراســی پرداخت، مسلمانان حاضر در این برنامه احساس افتخار کردند به اسلامی که دارند و این نکته ارزشمندی است که ماحصل و نتیجه برگزاری همین کنسرت بود.

اقبال مردمان اديان ديگر

نکته مثبــت و مؤثــر دوم، وجود جامعــهای بزرگ از شــهروندان آمریکایی کلیمی و مسیحی حاضر در این کنسرتند که از هویت اسلامی ما بهعنوان یکی از ادیان ابراهیمی دفاع میکردند. ســومین اثر این بود که این برنامــه را یک شــبکه مهم منطقهای ضبــط کرد. این توجه نشان میدهد مسلمانان نهتنها یک اجرای خوب داشــتند، بلکه این اجرا از کیفیتی برخوردار اســت که یک شــبکه معروف آن را ضبط و به صورت یک کالای فرهنگی و هنری برای عمــوم مخاطبان خود نمایش میدهد.اما به نظر میرســد برگزاری این کنســرت به همین مکان محدود نشــده اســت. بانوی فلســطینی فهرستی از نهادهایی را پیشروی ما مینهد و میگوید تا به امروز چندین درخواســت از مراکز مهم منطقه و حتی خارج از ایالت داشتیم برای باز اجرای این کنسرت که نخســتین آن در ماه ژوئن در سانفرانسیسکو خواهد بود که یکی از کلیســاهای بزرگ منطقه از ما خواست برای آنها اجرائی داشته باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.