در فاصله این 20 سال!

Shargh - - سیاست - کریم ارغندهپور

از دوم خــرداد ٧٦ تا 2٩ اردیبهشــت ٩٦ فاصلهای 20ســاله اســت. یکی از نمادهای معنادار این فاصله، همراهی دو رقیب اصلی دوم خرداد در چندســال اخیر و بهویژه در انتخابات هفته گذشــته اســت. پرسش این اســت که آیا این دو رقیب پیشــین و همراه امروز، تغییر ماهیــت دادهاند؟ پاســخ تحقیقا منفی اســت. آنها بر مواضع اصولی خود پایدارند، ولی زمانه چنان پیچهایی خــورده و چنــان فرازوفرودهایی به خود دیــده که در نتیجــهاش این دو امروز در یک نقطه همهدف شــده و در کنار هم ایستادهاند. بخشــی از این عوامل به تفاوت بینشها و روشها در نحــوه تعاملات جامعه و قدرت در سطوح کلان بازمیگردد؛ از همان جنس که هاشمی را در روزهای پایانی عمر به اوج محبوبیت رســانده بود. این نکتهای اســت که از نگاه تیزبین جامعه دور نیست. اگر سؤال شــود مهمترین دســتاورد دوران هشتساله اصلاحــات چه بوده؟ باید گفت بالارفتن ســطح آگاهی عمومی و در نتیجه مشارکت مســئولانه شهروندان در سرنوشت خویش. این نکته در انتخابات گذشته و پیشتر از آن خود را روشنتر کرده است. متأسفانه در سالهای گذشــته شرایط کشــور بهگونهای نبوده که احزاب قوی امکان فعالیت گسترده داشته باشند، ولی اولا انگیزه بالا برای مشــارکت در انتخابات و «نه» بــه تحریم آن و در درجه بعد آرای لیســتی در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ گواه روشنی بر هوشمندی سیاسی - حتی در نبود تشکلهای زمینهساز- است. دموکراسی پیش از آنکه در انتخابات معنا یابد، در کیفیت رقابت و امکان شکلگیری گفتمانهای متفاوت معنا مییابد. کشــور ما از این نظر با اینکه در ابتدای راه است، ولی میتوان باافتخار گفت در سالهای اخیر بهویژه در میان کشورهای منطقه آثار درسآمــوزی را به نام خود ثبت کــرده؛ هم در ٩2، هم ٩٤ و هم امســال. یکی از جالبترین پیامها دراینباره از جِین سندرز، همسر برنی سندرز، نامزد نامآشنای مبارزات انتخاباتی اخیر ایالات متحده بود که پس از اعلام نتایج انتخابات در حساب توییتر خود نوشت: «ایرانیها به دنیا نشــان دادند که کار را چطور باید انجام داد!» بسیاری از رســانههای مهم دنیا در روزهای گذشته نوشتند که در ایران مردم به سهبرابرشدن کمکهای نقدی رأی ندادند. این یک پیام بســیار رساســت. این نکته اگر به رقم پایین تولید ناخالص ملی توجه شــود، درجه اهمیتش بیشتر است. همه دیدیم رقابت در انتخابات اخیر به اوج خود رسید - اگرچه گاهی حتی مرزهای غیرقابلباوری را هم درنوردید- ولی نهایتا رقابتها در یک نقطه فیصلهبخش به اتمام رسید و نظر اکثریت شنیده شد و این هم نکتهای اســت که نباید از نظرها دور داشت. مجموعه این نکات بر اهمیت انتخابات و بازیگری سیاســی - چه در عرصه عمومی و چه در سطوح قدرت- افزوده است. به گمان من 2٩ اردیبهشت در امتداد دوم خرداد بود درحالیکه دومخردادهای جدیدی هم همچنان در پیش اســت و این راه مادامی که آن چشــمه آگاهی، جوشــان باشــد تمام نمیشــود. مردم ما مثل هرجای دیگری از پیروزی و شکستشــان میآموزند، ولی اگر نتیجــه این آزمونها همراهشدن چهرههای بیشــتری از سیاسیون جناحهای مختلف بــا یکدیگر و همگام با خواســتهای عمومی باشــد، نتیجــهاش بدونتردید در جهت پیشــرفت این مرزوبوم و امیدوارکننده است. چنین باد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.