عملیات روشنفکری بدون هزینه )روش شهلا(

Shargh - - سیاست -

پوريــا عالمــي :

در ادامه روشهایــی که آموزش دادیــم تــا شــما بهراحتی روشــنفکر بشــوید، امروز بهتریــن، ســادهترین، ســریعترین و چربوچیلیترین روش روشــنفکری و هنرمنــدی را آن هم بدون درد و خونریزی و هزینه به شما یاد میدهیم.

در این روش شما اول از همه نیاز به لباس کتان دارید. لباس کتان شــما نباید یقه داشته باشد، اما یقهاش هم نباید بســته باشد. چطوری؟ اینطوری که لباس بدونیقه شــما باید یقهاش هم گرد باشــد، هم هفت و لاش باز باشــد. منتها دقت کنید که حتما یقه دکمه نداشــته باشد و جای دکمه نه کتان سفید باشد و مثل بند کفش یقه شــما را کجکج و یک حال غریب ضربدریطوری بســته باشد. در مرحله بعد باید دقت کنید که لباس شما خیلیخیلی گشاد باشد و تا زانوی شــما بیاید. بعد دور دستتان هرچی هست؛ از پارچه و زنجیر و دستبند و مفتول و سیم خاردار ببندید. در این روش روشــنفکری شلوار مهم نیست چون زیر پیراهن )کاور( شــما قرار دارد. کفشها هــم حتما باید کهنه و خاکی باشــد، اما ظاهر شــما چی؟ شــما حتما باید ژولیپولیآسیپاســیدراکوتاتابهتا را در نظر بیاورید و از او الهام بگیرید تا حتما ظاهرتان ژولیده شــود. شما با این ظاهر، هم روشــنفکر محســوب میشوید، هم طنزپرداز، هم شاعر، هم فیلمســاز، هم نویسنده، هم نقاش، هم مجری و هم هرچــی دیگر. از الان بهبعد شــما باید منتظر بنشــینید که بودجه را اعلام کنند تا دست به خلق آثار عمیقتان بزنید. حسن این روش این اســت که از گزنــد روزگار در امانید و هیچوقت کارتان حذفی نمیشــود هرچند ممکن است دیگران بپرسند مگر شما چیکار کردید که بخواهید حذف هم بشوید؟ در نهایت راه خود را به تلویزیون باز میکنید و از آنجا برای ادامــه تحصیل یا حضور فرهنگــی در بلاد کفر اپلای میکنید و مدتی از نظرها دور میشوید.

شاید بپرسید نمونه کار چی باید داشته باشید؟شــما یک دوبیتی بــا ســادهترین وزن هجایی موجود در بــازار کار میکنید، منتها در بیت دوم حتما یک اســم طولانــی را در نظر میگیریــد و نصفش را میگذاریــد آخر مصرع اول و باقیــش را میبرید توی مصرع دوم و میگوییــد چون فلانی دراز بود نصفش نشــد آنجا جا. با همین مصرع شــما قلبها را شکار میکنیــد و خندههــا از خلق میگیریــد و بودجهها و دوربینها و انتشارات دولتی با تیراژ زیاد به سراغ شما میآیند و همه اینها دست به دست هم میدهند، شما اپــلای کنید و عالمی بایبــای... عالمی بایبای کنان، کیفتان را کنید و به نیش دیگران بخندید.

روش شهلا: حرف درشت:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.