خبر آخر

Shargh - - سیاست -

فیلم مســتند «اعتصاب» بهکارگردانی اردوان تراکمه در نخســتین حضور بینالمللی خود در جشــنواره بینالمللــی فیلم ‪BIG BANG‬ یونان، موفق به دریافت ســه جایزه این جشــنواره شــد. پخشکننده «اعتصاب» که پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مســتقل است، پیش از این موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم مســتند از پنجمین جشنواره فیلم مستقل خورشید شده بود و اینك در نخستین دوره جایزه ‪BIG BANG‬ که مراســم اختتامیه آن در دهم ماه می در آتن یونان برگزار شــد، سه جایــزه؛ فیلم دوم جشــنواره، جایزه ویژه کارگردانــی )اردوان تراکمه( و جایــزه ویژه طراحــی صدا )آرش طالبــی( را دریافت کرده اســت. «اعتصاب» اولین فیلــم اردوان تراکمه و گروه جامپکات، مســتندي بازسازيشده است درباره روزهاي پایاني زندگي مصطفي علیزاده، کارگر کارخانهاي که فیلم نیز به او تقدیم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.