23 روز بعد از آن انفجار سیاه

Shargh - - صفحه اول -

معصومه اصغری: جلسه رســمیت دارد، لباسهای سیاه و لبهایی که از هیچ راهی به لبخند نمیرسند میگویند که علاوه بر رسمیت، لحظات بسیار سختی را در پیش داریم؛ لحظاتی کــه 43 خانواده قربانیان معدن یورت و همه روســتاییان آزادشــهر در 25 روز گذشته گذراندند. افرادی که قرار است در حضور وزیر کار و اســتاندار صحبت کنند، تلاش میکنند محکم و بدون بغض باشــند، اما وقتــی وزیر با بغض حرف میزند و پای عواطفش را به میان میکشــد، صدای گریه در سالن میپیچد.سومین جلسهای است که وزیر پس از حادثه معدن یورت و ازدســترفتن 43 کارگر معدن در میان خانواده آنها در رامیان حاضر شــده و مسائل مختلفشــان را پیگیری میکند، اما انگار هنوز خانوادهها اعتماد و راحتی ندارند. استاندار شروع به گزارش عملکرد مطالبات و دستورات رئیسجمهور و وزیر کار میکنــد و در ادامه تأکید میکند که موضوع پرونده معدن و مقصران از دســت ما بیرون اســت و باید منتظر اعــلام مراجع قضائــی و کمیته مربوطه باشــیم. صادقلو درباره گزینههای مختلفی که برای مسکن این خانوادهها پیشبینی شده توضیح میدهد و میگوید: 50 میلیون تومان برای تأمین مســکن این خانوادهها در نظر گرفته شده است. او گفت: انتخاب مســکن مهر در آزادشهر، دریافت کمک برای ساخت خانــه یا تکمیل خانه یا هر گزینــه دیگر خانوادهها را بررســی و با آنهــا همراهی میکنیــم و درعینحال میتوانیــم تســهیلات ارزانقیمــت هم بــرای این خانوادهها در نظر بگیریم.صادقلو در تکمیل گزارش خود به ربیعی میگوید: خانوادهها میخواهند کمیته حقیقتیاب قصــور و تقصیر را هرچهزودتر شــفاف اعلام کند، همــه خانوادهها با مقــام معظم رهبری دیدار داشــته باشند و تقاضایشــان این است که این جانباختگان شهید محسوب شوند.خانوادهها ساکت هستند و گوش میدهند؛ بچهها با لباسهای مشکی در میان میهمانان نشســتهاند و ســعی میکنند مثل همراهانشــان جدی باشــند؛ یکی، دو نفر قرار است به نمایندگــی از بقیه صحبت کنند و منتظر میمانند تا صحبتهای وزیر کار هم تمام شــود. علی ربیعی با تســلیت مجــدد شــروع میکند و نزدیکشــدن ماه رمضــان را تبریک میگوید، امــا حرفهایش به بغض میرسد. او ســلام رئیسجمهور روحانی را به خانوادهها میرســاند و در ادامه توضیحاتی را درباره پیگیریهــای خود و کمیته تشکیلشــده میدهد. او اعلام میکند که تیمی مســتقل مستقیما مشکلات و مطالبات خانوادههای جانباختگان معدن را پیگیری خواهد کرد و مســائل هر خانواده جداگانه بررســی ميشــود. او چندبار با تأکید گفت که تصمیم گرفته؛ چه وزیر باشد و چه در دولت بعد مسئولیتی نداشته باشــد در این چهار ســال به این خانوادهها سر بزند و مسائل آنها را دنبال کند. او که خود همسر و فرزندش را از بهدســت داده اســت به خانواده قربانیان یورت میگفــت که بهنوعی غــم ازدســتدادن عزیزان را درک میکنــد و هنوز هم این جای خالیها برای او پر نشده اســت. او گفت: مردن در این دوره و زمانه زیاد اســت و برای همه ما وجود دارد، اما گاهی برخی از مردنها مظلومانه است و نوع جاندادن همه را متأثر میکند. این مردان که برای روزی تلاش میکردند، با این کار سخت، در واقع کار جان میکردند و مرگ آنها منصفانه نبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.