هنگام رخ استدخواسداتمول موایزعبداا روح ملحذمیدهزبانفیرد نپرسند

Shargh - - سیاست -

ایرنا: مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی امامجمعه مسجد مکی و مدیر حوزه علمیه دارالعلوم اهل ســنت زاهدان روز پنجشــنبه در نشســت خبری در زاهدان با اشاره به سفر ترامپ به عربستان گفت: «سفر ترامپ به عربســتان برای حفظ منافع آمریکا، فروش ســلاح، گسترش اختلاف میان مسلمانان و حمایت از رژیم اشغالگر قدس انجام شده است».

او افزود: «آنچه از ســفر ترامپ به عربســتان مسلم است این است که حضور پرشــور و باشــکوه ملت ایران در انتخابات این ســفر را برای رئیسجمهــوری آمریــکا تلخ کــرد». او با بیان اینکه حضور پرشــور و حداکثری مردم در انتخابات بینظیر بود، افزود: «ترامپ در سفر خود به عربســتان این درس را گرفت که ملت ایران همیشه در صحنه حضوری پرشور دارند».

او افزود: «برای مســلمانان لازم اســت تا در این شــرایط حساس با هم متحد باشــند و از تفرقه پرهیز کنند. شــماری از کشورهای اسلامی آنقدر وابسته هستند که بدون بیگانگان نمیتوانند کاری انجام دهند». امامجمعه مســجد مکی اهل ســنت زاهدان بیان کرد: «ســفر ترامپ به عربســتان در راســتای منافع آمریکا انجام شــد تا بتواند سلاحهای خــود را بفروشــد». او گفت: «تا زمانی که اســرائیل فلســطین را آزاد نکند، کشــورهای اســلامی نباید با این رژیم رابطه برقرار کنند». مولوی اســماعیلزهی با تأکیــد بر وحدت مســلمانان گفــت: «اختلاف میان مســلمانان به ضرر اسلام و به نفع رژیم اشغالگر قدس است. به دلیل اینکه کشــورهای اسلامی با یکدیگر اختلاف دارند، هماینک اسرائیل در امنیت کامل به ســر میبرد». او با اشاره به سفر خود به عربستان گفت: «در این ســفر مطرح کردیم که مردم ایران برای تشــرف به مراسم حج علاقه بســیار زیادی دارند». امامجمعه مسجد مکی اهل سنت زاهدان گفت: «انتظار است مسئولان نظام جمهوری اسلامی با کشور عربستان به گفتوگو بنشینند و مشکلات را با گفتمان حل و سفارتخانههای خود را راهاندازی کنند».

علنی حمایت میکردم، ستاد بقیه تعطیل میشد

مولوی عبدالحمیداســماعیلزهی همچنین در پاســخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه بیشتر مردم استان میدانستند که شما در انتخابات ریاســتجمهوری به دکتــر روحانی گرایش دارید، چرا علنا از ایشــان اعلام حمایــت نکردید، تصریح کرد: «اگر حمایت خود را از یک نامزد بهطور علنی اعلام میکردم ستادهای ســایر نامزدها تعطیل میشدند. اگر در حمایت از روحانی بیانیه صادر نکردم به این دلیل بود که ســتادهای ســایر نامزدهای انتخابــات باید بــه فعالیت انتخاباتی خــود به صــورت دموکراتیک ادامه میدادنــد». مولوی عبدالحمیــد ادامه داد: «برخی افراد بــه ما گفتند که شــما همیشــه از اصلاحطلبان حمایت میکنید؛ یک بار هم اصولگرایان را تجربه کنید که به شــوخی گفتــم اصولگرایان ما را اصلا قبــول ندارند. اگر بخواهیم به ســمت اصولگرایان چرخش کنیم ایــن چرخش هزینه دارد و هزینه آن نیز بهکارگیری اهل سنت است». او در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه ایران اسلامی از اقوام و مذاهب مختلف تشکیل شده، گفت: «اهل ســنت مشکلاتی دارند که باید رفع شــود. یکی از مهمترین مشکلات در زمینه اســتخدام و واگذاری مسئولیتهاست که متأسفانه از مذهب فرد سؤال میشود؛ حتی در برگه پذیرش بیماران در بیمارستان از مذهب سؤال میشــود». مولوی عبدالحمیــد ادامه داد: «در اســتخدامیها نباید مذهب مطرح باشــد زیرا مشــکلات زیادی را به وجود میآورد. برخی از اهل سنت به خاطر اینکه استخدام شوند، مذهب خود را شیعه اعلام کردند. معتقدیم کــه اقوام و مذاهب در جمهوری اســلامی هیچ تفاوتی نداشــته باشــند». امامجمعه مســجد مکی اهل ســنت زاهدان گفت: «خطکشی بین شیعه و سنی در آزمونهای استخدامی ســبب ایجاد تبعیض و اختلاف میشود. ما همه ایرانی هســتیم و کشور متعلق به همه اقوام و مذاهب است». او بیان کرد: «درخواست داریم که وقتی فردی برای استخدام مراجعه میکند فقط مســلمانبودن او را سؤال کنند و از مذهب فرد نپرسند و فقط به شایستگی افــراد توجه شــود. توجه به ایرانیبودن فرد ســبب میشــود کــه از همه شایســتگان اقوام و مذاهب در مناصب حکومتی استفاده و شایستهسالاری حاکم شــود». او با بیان اینکه اختلاف میان مذاهب به ضرر دین مبین اسلام است، گفت: «جنگ بین شیعه و سنی را از لحاظ شرعی حرام میدانم و باید با همدیگر وحدت و اتحاد داشته باشند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.