)آگهی تجدید مزایده(

Shargh - - سیاست -

شــهرداری خاش در نظر دارد به اســتناد مصوبه شماره 1٠6 12/۹5(/۹( شــورای محترم اســلامی شــهر خاش نســبت به واگذاری زمین چمن مصنوعی واقع در خیابان ابوذر جنب اداره آموزش پرورش را از طریق مزایده به بخش خصوصی با شرایط ذیل واگذار نماید. 1. متراژ زمین مورد اجاره ۹٠٠ متر مربع می باشد. 2. ســپرده شرکت در مزایده 5٪ قیمت پایه می باشد که می بایستی به صورت تضمین نامه بانکی و یا رسید بانکی که وجه آن به حساب شــماره ٠1٠5614573٠٠4 شــهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی خاش واریز شده باشد. 3. آخریــن مهلت جهت شــرکت در مزایــده ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم می باشد. 4. شــرکت کنندگان می بایســت پیشــنهادات خود را همراه ســپرده در مزایــده - حداکثر تــا آخرین مهلت اعلام شــده در پاکات سربســته که به صورت )الف( شــامل سپرده تحویلی و )ب( شامل قیمت پیشنهادی می باشد قرار داده و به دبیرخانه شهرداری ارائه و رسید دریافت دارند. 5. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 6.شــرکت کنندگان در مزایده باید نسبت به تحویل اسناد در مزایده از شهرداری خاش اقدام نماید. 7.هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. شهرداری خاش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.