اندر حکایت حذف ناگهانی «آلماگل» از پردیس کورش حقوق یک بشر

Shargh - - سينماي - فرشاد فرشتهحكمت

در ســال 2004، زمانی که برای نخستینبار فیلم ترمینال ساخته استیون اســپیلبرگ اکران شــد، من )به دلیل حضور یکی از فیلمهایم در یکی از جشــنوارههای فیلم ایتالیا( در شــهر رم بودم و برای دیدن فیلم ترمینال به مجموعه ســینمایی «وارنر براس ویلیج» رفتم. لابی سالن انباشته از جمعیتی بود که در انتظار بازشــدن درهای سالن بودند. سرانجام سالن ســینمای مربوط به نمایش فیلم اســپیلبرگ )که ســالنی بزرگ، مجهز و مجلل بود( باز شــد و من بهعنوان اولین تماشــاچی درحالیکه بلیت شــماره یك در ردیف یك را در دســت داشــتم، وارد سالن شدم و منتظر دیگر تماشــاگران برای شــروع نمایش فیلم ماندم. لحظاتی بعد درهای سالن بسته و چراغها خاموش شد و فیلم ترمینال اسپیلبرگ در آن سالن بزرگ در مجموعه سینمایی وارنر براس تنها برای یک تماشاگر به نمایش درآمد! آنجا متوجه شــدم که آنهمه تماشــاچی که در لابی دیده بودم، برای تماشای فیلم اســپایدرمن که در سالن مجاور نمایش داده میشد، جمع شــده بودند نه برای دیدن فیلم ترمینال اثر کارگردان سرشــناس و همیشهپرفروشی به نام اسپیلبرگ و بازیگران مشهور و سوپراستاری مانند تام هنکس و کاترین زتاجونز. ایــن رویداد برای من درسهای بزرگی داشت: یک تماشاگر برابر است با بینهایت تماشاگر/ حقوق یک بشر با حقوق همه بشرهای دیگر مساوی است. / حضور حتی یک تماشاگر از ارزشهای هنری و ســینمایی فیلم اسپیلبرگ نمیکاهد و پرشدن کامل ســالن فیلم اســپایدرمن )مرد عنکبوتی( نشــانه ارزشهای ســینمایی و هنری این فیلم بازارپسند نیســت. این رویداد را مقایسه کنید با رویدادی که چهارشنبهشــب گذشته در پردیس سینمایی کورش برای ما رخ داد! بعدازظهر چهارشنبه 27 اردیبهشت سال 1396 مطابق با ســئانسهایی که در جدول رســمی گروه سینمایی هنر و تجربه اعلام شده بود، برای نخستینبار تعدادی از دوستانم را )حدود 16 نفر( که عضو یک گروه ادبی و هنری بودند، برای تماشــای فیلم آلماگل که قرار بود در ســئانس ساعت شش بعدازظهر نمایش داده شود، به پردیس سینمایی کــورش دعوت کرده بــودم و برای این دعوت براســاس جــدول اکران سینمای هنر و تجربه از دو هفته پیش برنامهریزی کرده بودیم. صبح روز چهارشنبه 27 اردیبهشت به سینمای هنر و تجربه زنگ زدم و اعلام کردم که من تعدادی میهمان دعوت کردهام و آیا امکان دریافت بلیت میهمان وجود دارد؟ به من گفته شد: در گروه سینمایی هنر و تجربه بلیت میهمان وجود نــدارد و باید بلیت بخرید. من این قانون را با کمال میل پذیرفتم و اتفاقا مشتاق بودم که به احترام دوستانم برای دیدن فیلم خودم برایشان بلیت بخرم. بر این اساس، صبح همان روز به سایت اینترنتی سینماتیکت مراجعه کردم تا با کمال میل 16 بلیت را برای سئانس ساعت شش )که مربوط به فیلم آلماگل اســت( خریداری کنم اما با کمال تعجب متوجه شدم برخلاف فیلمهای دیگر، گزینه مربوط به فروش بلیت فیلم آلماگل بســته شده است و امکان خرید نیســت. این مشکل را به حساب خطای اینترنتی گذاشتم و بعدازظهر )ساعت پنج بعدازظهر( یک ساعت زودتر از شروع فیلم، به طبقه سوم پردیس سینمایی کورش مراجعه کردم تا قبل از رسیدن دوستانم 16 بلیت برای سئانس ساعت شش خریداری کنم. با کمال شــگفتی خانم متصدی فروش اعلام کرد فیلم آلماگل از سئانس ساعت شش برداشته شده و یک فیلم دیگر )فیلمی پرفروش( به جای آن به نمایش در میآید. از شنیدن این خبر شوکه شدم و به متصدیان فروش بلیتهای سینما اعلام کردم:

من کارگردان فیلم آلماگل هســتم. طبق جدول رسمی سینمای هنر و تجربه ســئانس ســاعت شش پردیس ســینمایی کورش به نمایــش فیلم آلمــاگل اختصاص داشــته. من آمدهام تــا برای 16 میهمانی که دعوت کردهام، بلیت بخرم! چرا ســئانس نمایش این فیلم را به نمایش فیلمی دیگر اختصاص دادهاید؟؟

اعتــراض محترمانه و مؤدبانه مــن، آقایی را کــه گویی یکی از مســئولان مجموعه ســینمایی کورش بود، به پشــت گیشه کشاند. ایشــان پس از چککردن چیزهایی در کامپیوتر پیشرویشان به من فرمودنــد: «مثل اینکه برای کپی فیلم اشــکال فنی پیش آمده و به همیــن دلیل فیلــم را حذف کردهایم »!! بهانه عجیبــی بود، اگر فیلم مشــکل فنی داشــت، باید زودتر چک میشد و نســخه دیگری دریافت میشد نه اینکه بیهیچ خبری فیلم از برنامه اکران حذف میشد و زمان آن را به فیلمی کمدی که گیشــه پرفروشی داشت، میدادند... در بهت و سکوت مانده بودم و حیران از اینکه چطور باید به میهمانهایم که به جز تهران برخی از آنها از شهرهای اصفهان، قزوین و کرج آمده بودند؛ منطق این واقعه را توضیح دهم!! شــماره نماینده سینمای هنر و تجربه مستقر در پردیس کورش را گرفتم، ایشــان لحظاتی بعــد آمدند و ضمن اظهار تأسف از واقعه پیشآمده به من گفتند: این فیلم نمیفروشد!!

تازه فهمیدم مســئله اصلی چیست. به ایشان گفتم: حتی اگر به فیلم بنهور هم ســئانسهایی پراکنده آن هم بیشتر در ساعتهای دو و ســه بعدازظهر بدهید، نمیفروشد. فیلمهایی که در این گروه ســینمایی ویژه قــرار میگیرند، معمــولا به دلیل ســبک، جنس و ضرورتشــان، نه از بازیگران سرشناس گیشهپسند استفاده کردهاند و نه از داستانی اجتماعی و روزمره یا دیالوگهای خندهآور برخوردارند و به معنی واقعی از جنس ســینمای هنر و تجربهاند، نیاز بیشتری بــه حمایت بیشــتر و برنامهریزی دقیقتر دارند و اگر قرار باشــد که دیده شوند، باید در سئانسهایی مناسب و سینماهای مناسبی اکران شــوند تا بتوانند اندکی بر مخاطبان خاص خود بیفزایند و نوع نگاه متفاوتی در جریان فیلمســازی را زنده نگه دارند و برای تماشاگران ویــژه خود به نمایش بگذارند! بااینحال در پردیس ســینمایی کورش به راحتی و بدون دلیلی قانعکننده در روز چهارشــنبه 27 اردیبهشــت، ســئانس نمایش فیلم آلماگل بیهیچ توضیــح و بیهیچ خبری حذف شــد و سرانجام تنها راهحلی که به نظر مسئولان گیشه و نماینده محترم ســینمای هنر و تجربه برای جبران ضربه فرودآمده بر روان ما، پیش پای ما گذاشته شد، این بود: پیشنهاد میدهیم برای رضایت میهمانانتان که از راههای دور آمدهاند، به جای این فیلم، بلیت فیلم دیگری مثل نهنگ عنبر یا گشت ارشاد را به شــما بدهیم!! پیشنهادی جالب و شگفتانگیز بود، پیشنهادی که ناگهان ذهن مرا به فلاشبک واداشت و از پردیس سینمایی کورش و گروه هنر و تجربه به مجموعه سینمایی برادران وارنر در رم برد. از خودم پرســیدم: چرا آن شب این پیشنهاد به ذهن مسئولان مجموعه ســینمایی وارنر برادرز نرســید؟ آنها میتوانســتند با این منطق که فیلم ترمینال تماشــاچی ندارد، بلیت تنها تماشاگر فیلم نفروشِ آقای استیون اسپیلبرگ را در آن شب باطل کنند و به جای آن بلیت فیلم پرفروش مرد عنکبوتی را به زور به او بفروشند. ادامه در صفحه 11

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.