حقوق یک بشر

Shargh - - ي ايران -

و آنهمه امکانات ســینما را خرج یک تماشــاگر نکننــد و بیهوده در اختیــار یک فیلمِ کمی تفکربرانگیز قرار ندهند. شــاید پاســخ این چرای بنیادی این است: بدون هیچ شعاری، آنجا و در آن شب و در آن سرزمین بیگانه، حتی به حقوق یک بشر هم احترام گذاشته شد: به حقوق یک بشر بهعنوان تماشاگر. به حقوق یک بشــر بهعنوان کارگردان. به حقوق یک بشــر بهعنوان بازیگر و... به حقوق یک بشر بهعنوان هنرمند و به حقوق یک نوع سینمای متفاوت که با معیارهای سینمای بدنه، تجاری و کارخانه سرگرمیســازی کمی فاصله دارد. به حقوق یک نوع سینما که سینمای هنر و تجربه اســت! آن شب در ســرزمین خودم بهعنوان یک بشر، عرق شرم بر پیشانیام نشست!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.