جدول2833 طراح:بیژنگورانی 

Shargh - - روزنامه -

افقی:

۱- شــهری در اســتان ایلام- از نامهای بهشتترشوشــیرین ۲- اطراف کرهزمین را فراگرفته استخبرگــزاری قرآنــی ایران- شــهری زیارتــی در عراق ۳- نبــرد رودررو برای اعاده حیثیت- نویســنده رمان آرزوهــای بزرگ- هرگزم... تــو از لوح دل و جان نرود ۴- آهنربــا- صومعه- از متعلقات دســتگاه شــور 5- نخســتین شــهید کربــلا- بیهــوده و بیمعنییکدندگــی 6- خوراکی با تخممــرغ و گوجهفرنگیگیاهــی از خانــواده ریــواس- مفقــود 7- بشــقاب بــزرگ- قطر داخلــی دهانــه لوله تفنــگ- ورم 8- مشاور- پسوند شباهت- بیشترین حد ۹- ضربکننده ســکه- قرقــرهای در چرخ خیاطی- افســوس، دریغ ۱۰- ضمیر بیحضور- نقل حدیث- شهری در استان یزد ۱۱- زخمــی- بازرگان- از ویتامینهــا ۱۲- از درجات سپاه پاسداران- شکرگزاری- شهری در استان اردبیل ۱۳- نوعی بیماری واگیر عفونی- از پوشاک مخصوص بانوان- آبله ســوختگی ۱۴- سخن تحقیرآمیز- ترنملابیرنت ۱5- تکرار حرفی- ندادهنده- گلی زیبا.

عمودی:

۱- پیشــتاز دورقمیها – بازیگــر مرد فیلم «نقطه کور» ۲- زهتاب- فلانی- عاجز و درمانده ۳- آســیاب آشــپزخانه- وســیعترین قــاره جهــان- بــه یکدیگر ساییدهشده ۴- پدرمرده- نوعی سنگ قیمتی- پایتخت ایتالیا 5- سرســرا- کندزبان- شــهر بــرج علاالدوله 6- افزونــی برنــج پــس از پختهشــدن- خمیــدهپشــت ســر 7- گدایــی- چنــد لایحــه- پیــش 8- از لبنیــات- ســروری- قطعــی ۹- گوســفند جنگــی- بازیکــن دفــاع آزاد- هفتمیــن ماه ســریانی ۱۰- نامناســب- خاکســتر- از واحدهــای ســنتی وزن ۱۱- همعقیــده- هیجانانگیــز- خالــی ۱۲- از القــاب اروپایــی- محکمــه باطنــی- زدانــش دل پیــر... بود ۱۳- پیمــان بســتن بــرای فرمانبــرداری- یکپارچه و هماهنگ- داســتانی نوشــته ایــوان تورگنیف روســی ۱۴- ترکیب آب با یکی از مصالح ســاختمانی- بعضی اوقات- عهد و پیمان ۱5- اثری از ناصر خسرو قبادیانی بلخی – طلا.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.