افزایش ۲۳ میلیوننفری فهرست بیمهنشدهها

Shargh - - روزنامه -

حادثه تروریستی منچستر روزنامههای آمریکایی ازجمله روزنامه یواسایتودی آمریکا را هم متأثر کرده است. این روزنامه با عکسی از تحقیقات پلیس منچستر درباره سلمان عابدی، متهم ردیف اول این حادثه، آغاز میشود. پلیس بریتانیا خانه عابدی را محصور کرده و در آن مشــغول تحقیق و بررسی اســت. آنها در این تحقیقات به این نتیجه رسیدهاند که شبکهای قدرتمند پشت عملیات تروریستی سالن موسیقی منچستر بوده است. آنها معتقدند این عملیات تنها کار ســلمان عابدی و خانوادهاش نبوده اســت. پدر و برادر سلمان عابدی هم دستگیر شــدهاند. انفجار تروریستی منچستر جان بیش از ۲۰ شــهروند را گرفته اســت. ســلمان عابدی پیش از تدارک این عملیات سه هفته در لیبی بوده و سپس به منچستر بازگشته است. یواسایتودی در تیتر یک خود متوجه مســئله بیمههای درمانی و برنامه ترامپکر اســت. این روزنامه خبر میدهد با تصویب لایحه جدید انتظار میرود ۲۳ میلیون نفر به فهرســت افراد بیمهنشــده اضافه شــود. یواسایتودی توضیح میدهــد بعد از اینکه ترامپ تصمیم گرفت لایحه ســلامت و درمان خود را جایگزین برنامه ســلامت اوباماکر کند، انتظار میرفت نام بیش از ۲۴ میلیون نفر در فهرست افراد بدون بیمه اضافه شود. اما با عدم همراهی نمایندگان در جلسات بررسی ترامپکر، این لایحه بازگردانده و مشــمول تغییرات و اصلاحات شــد. با این حساب یک میلیون نفر دیگر میتوانند از بیمه درمانی اســتفاده کنند، اما باز هم نام ۲۳ میلیون نفر به فهرســت اضافه خواهد شــد. این لایحه چندی دیگر در کنگره به تصویب خواهد رسید.

نکته: خبرهای انگلیس و آمریکا مهمترین موضوعات صفحه یک یواسایتودی بهشمار میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.