غولهای تکنولوژی باید با تروریسم مبارزه کنند

Shargh - - روزنامه -

بــه نظر خانــم می شــبکههای اجتماعــی نقــش پررنگی در � شــکلگیری گروههــای تروریســتی دارند. با این حســاب صاحبان ایــن شــبکهها باید در صف اول مبــارزه با این اتفاق قــرار بگیرند. روزنامه گاردین در تیتر یک به این موضوع پرداخته اســت. ترزا می، نخســتوزیر بریتانیا، در واکنش به حادثه مرگبار منچستر از سران گروه جیهفت خواسته در زمینه مبارزه با تروریسم و واکنش نسبت به این موضوع متحد شوند. او به طور خاص از این رهبران خواسته زمیــن مبــارزه را تغییر دهند و آن را به فضای مجــازی بیاورند. به نظر خانــم می، صاحبان شــبکههای بزرگ اینترنتــی باید تحلیل محتوای قویتری بر آنچه در این شبکهها ردوبدل میشود، داشته باشند و از همانجا مبارزه را شروع کنند. در گزارش روزنامه گاردین میخوانیم داعش مســئولیت انفجار تروریســتی ســالن موسیقی منچســتر را بر عهده گرفته و این شبکه حضور بسیار گستردهای در فضاهای مجازی دارد. با این حســاب منظور خانم می این اســت که مســئولان کمپانیهای اینترنتی پیش از اینکه این فضا تبدیل به محلی برای شــکلگیری گروههای افراطی و عضوگیری آنها شــود، باید کنترل شــوند. گاردین صفحه یک خود را با عکسهایی از قربانیان حادثه تروریستی سالن کنسرت آرنای منچستر آغاز کرده است. بیش از ۲۰ شهروند حاضر در این مراســم جان خود را دبر اثر انفجار بمب از دســت دادند. گاردین در مطلبی دیگر که با این موضوع مرتبط است، از قول پلیس بریتانیا ادعا میکند ماجرای تروریستی منچستر تنها محدود به سلمان عابدی و خانوادهاش نمیشود و احتمالا شبکهای بزرگ پشت این حادثه است.

نکته: صفحه یک گاردین همچنان از حادثه تروریستی منچستر متأثر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.