تشکیل ناتوی منطقهای در دست بررسی است

Shargh - - روزنامه -

بحث و بررســی پروژه ناتوی منطقهای ســوژه تیتــر یک روزنامه الشرقالاوسط عربستان اســت. این روزنامه حضور سران کشورهای عضو ناتو را در بروکســل در مراســم افتتاح مقر جدید این تشــکل در عکــس یــک بــه تصویر کشــیده اســت. صــف اول این عکس دســتهجمعی، مرکل، مکرون، رئیسجمهور جوان و تازهکار فرانسه و ترامپ ایســتادهاند. الشرقالاوسط نوشته هدف از راهاندازی ناتوی منطقهای مبارزه بیشتر با تروریسم و داعش است و البته منزویکردن ایران. البته اینطور که الشرقالاوســط در گزارش خود منتشر کرده، پروژه راهاندازی ناتوی منطقهای در دســت بررســی است و هنوز به مرحله اجرا نرســیده است. رهبران کشورهای عضو ناتو در بروکسل از ضرورت برقراری دموکراســی در کشورها ازجمله سوریه گفتهاند. بههمیندلیل الشرقالاوســط در ادامه این گزارش به مسئله سوریه اشاره میکند و از قول مسکو مینویسد: درگیری میان نیروهای ترکیه و کردها در شمال سوریه نگرانکننده است. الشرقالاوسط در مطلبی دیگر به اتفاقات اخیر بریتانیا و شــهر منچستر میپردازد و مینویسد نیروهای امنیتی بریتانیایی از سال ۲۰۱۳ تا امروز چیزی حدود ۱8 عملیات تروریستی را در سراسر این کشور کشف و خنثی کردهاند. این نیروها همچنین برای بررسی بیشتر حادثه تروریستی منچستر تعدادی از مرتبطان با این عملیات را در لیبی و بریتانیا دستگیر کردهاند. تحقیقات در لیبی بخشی از پروژه بریتانیا خواهد بود.

نکته: خبرهای متنوعی از سراسر جهان در صفحه یک الشرقالاوسط به چشم میخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.