هشدار برای بازار تنباکوی امارات

Shargh - - روزنامه -

دولت امارات تصمیم گرفته مالیات استفاده از دخانیات را تقریبا به دو برابر افزایش دهد، اما این موضوع باعث شــده کارشناســان هشــدار دهنــد مبادا این برنامــه منجر به ایجاد بازار ســیاه در این زمینه شــود و آب به آســیاب قاچاقچیــان تنباکو بریــزد. تیتر یک نشــنالنیوز درباره این مســئله است. کارشناسان هشــدار دادهاند افزایش دوبرابری مالیات اســتفاده از تنباکو، شــاید منجر به ورود تنباکوی ارزانقیمت و کمکیفیت و درنهایت رونق بازار قاچاق شود. نشنالنیوز گزارش مفصلی درباره این موضوع در صفحه یک منتشر کرده اســت. در عکس یک این روزنامه برخی ورزشکاران و اعضای تیمهای ملی المپیک امارات را مشــاهده میکنیم. شیخ محمدبن زاید به همراه کریســتین کرن، صدراعظم اتریش، با این بازیکنان در مرکــز ویژه این بازیها دیدار کردهاند. ایــن بازیکنان برای بازیهای جهانی ورزشــی ســال ۲۰۱۹ که در ماه مــارس در ابوظبی برگزار خواهد شد آماده میشوند. امارات میزبان المپیک ویژهای با حضور تیمهای ملی ورزشی از سراسر جهان خواهد بود. در گزارشی که در مرکز صفحه یک نشــنالنیوز منتشر شده، میخوانیم ترامپ مدعی است ناتو به اندازه کافی برای مبارزه با تروریسم تلاش نمیکند. او در بروکســل و در جمع متحدان اروپایی آمریکا گفته متأســفانه طرفهای اروپایی نهتنها فعالیت کافی در زمینه مبارزه با تروریسم انجام نمیدهند که هزینههای لازم را هم پرداخت نمیکنند.

نکته: مطالب متنوعی از سراسر جهان و امارات در صفحه یک نشنالنیوز به چشم میخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.