اصولگرایان روی خط القای تخلف

وزارت کشور: آیا این موضوع القا نخواهد شد که در گذشته نیز چنین بوده؟ فأین تذهبون...

Shargh - - سیاست -

بااینحال، حتــی آیتالله احمــد جنتی که خود همیشه از سلامت انتخابات در کشور سخن گفته و دفاع کرده هم این دوره درباره تخلفات انتخاباتی ســخن گفت، اگرچه اعلام کرد که ســلامت انتخابات را تأیید میکند. عباسعلی کدخدایی که هم سخنگوی شورای نگهبان اســت و هم رئیس هیئت مرکزی نظارت، همــان روز برگــزاری انتخابات از گزارشهای تخلفات انتخاباتی ســخن گفته و تعداد آن را زیاد توصیف کرده بود.

از رأی حلال تا اتهام جابهجایی میلیونی آرا

در ادامه پــروژه تخلف، امــا موحدیکرمانی صریحترین ســخنان را دراینباره بــر زبان رانده و اتهــام جابهجایی میلیونــی آرا را به مجریان انتخابــات وارد کرده اســت. موحدیکرمانــی در همایش جبهه مردمی نیروهــای انقــلاب اســلامی که صبــح روز پنجشــنبه و تنها بــا حضور خبرنگاران رســانههای همسو برگزار شده بود، سخنان درخورتأملی را به زبــان آورد. او گفت: «آقای رئیســی در انتخابات 16 میلیون رأی حلال به دســت آورد؛ ما روز گذشته )چهارشنبه( با آقای جنتی نشست داشتیم و در آنجا مطرح شــد که مردم از شورای نگهبان انتظار دارند و میخواهند ببینند شــورا چه قضاوتی میکند، شورای نگهبان وظیفه دارد همه آنچه اتفاق افتاده، برنامههای غلط، آرائی که ابطال شد و مناطقی که صندوق بــه آنها نرفته بود را خودش با دلیل بشناســد و به مردم اعلام کند». به گزارش ایلنا، او در ادامه اتهامات خود اضافه کرد: «این تخلفات در نتیجه انتخابات مؤثر نیســت، اما این اثر را دارد و شاید رأی آقای رئیسی را از 16 میلیون به ‪1 9‬میلیون و رأی آقای روحانی را از 23 به 21 میلیون برســاند. از این رو کسانی که تخلف کردهاند، باید بدانند که یک چشم بینا بالای سر آنهاست و آنها به خود اجازه تکرار چنین اقداماتی را ندهند.»

پاسخ وزارت کشور به موحدیکرمانی

مرکز اطلاعرســانی و امور بینالملل وزارت کشــور ســخنان آیتالله موحدیکرمانی را بیپاســخ نگذاشت. در بخشــی از این جوابیه آمده با تأکید بر اینکه «در هر شــعبه حداقل ســه ناظر شــورای نگهبان حضور داشتند و تمامی صورتجلســات تنظیمی در تمامی شعب بدون استثنا به امضای ناظران محترم رسیده است»، آمده: «مشخص نیست استفاده از واژه «آرای حلال» بر چه مبنایی و با چه هدفی صورت گرفته اســت؟ ... تقســیمبندی ایــن مردم عزیز و بزرگــوار به عناوینی ماننــد انقلابی و غیرانقلابــی یا آرای حلال و... ظلم بزرگی اســت که باعث ایجاد تفرقه و آسیب جدی به وحدت ملی و امنیت ملی میشود.»

در ادامــه ایــن جوابیه آمده اســت: «اینکه از جنــاب آیتالله جنتی خواســتهاند آرای آقای رئیســی از 16 میلیون به 19 میلیون و آرای آقای روحانــی از 23 میلیون به 21 میلیون تغییر یابد، با هیچ منطق شــرعی، قانونی و مردمســالاری منطبق نیست و ادعایی غیرباور است چراکه: اولا ســاحت مقدس اعضای محترم شــورای نگهبان پاک و مبــرا از اینگونه مطالب است و آن عزیزان امانتدار حقالناس بوده و در پیشگاه خداوند خود را مســئول میدانند و اگر نعوذبالله اینگونه باشــد نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاکنشــان. ثانیا با طرح چنین مباحثی افکار عمومی داخل و خارج از کشور در مورد ما چه قضاوتی خواهند کرد؟ و واقعا چه پاسخی برای این مطالب وجود دارد؟ آیا معاندان و دشمنان قسمخورده این کشــور و ملت و انقلاب با اســتناد به این جمــلات و عناوین علیه ما اســتفاده پلید نخواهند کــرد؟ و آیا این موضوع القا نخواهد شــد که در گذشته نیز چنین بوده است؟ فاین تذهبون... به کجا میروید؟؟».

اتهامات سیداحمد خاتمی

روز گذشــته، اما دیگر عضو جامعه روحانیت مبارز یعنی ســیداحمد خاتمــی، خطیب نماز جمعه تهران هــم از تریبون نماز جمعه ادعا کرد که: «در هر انتخاباتی ما تخلف کموبیش داشــتیم؛ یکی تخلفات گسترده که اساسی است و کل انتخابات را زیر سؤال میبرد و ما تخلف اینچنینی تاکنون نداشــتیم. دوم تخلفاتی که اساس انتخابات را زیر سؤال نمیبرد اما دســتگاه قضائی باید برخورد کند. گزارشات تخلفات این دوره خیلی زیاد اســت که البته به اصل انتخابات ضربــه وارد نمیکند». به گزارش تســنیم او ادامــه داد: «یک مســئولی میگوید چهار میلیــون و دیگری میگوید ســه میلیون نفر نتوانســتند رأی دهند. در برخی حوزهها تعرفه نرسیده اســت و باید بررسی شود. شــورای نگهبان حقالناس را رعایت کند که چرا این حق تضییع شــده و مقصران تخلفات باید محاکمه و به مردم معرفی شوند .»

هفته آینده فرصت پاسخگویی میخواهیم

ســتاد انتخابات کشور هم در نامهای به رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه یعنی حجتالاســلام تقوی، نسبت به سخنان احمد خاتمی که در نماز جمعه دیروز مطرح شــد، واکنش نشــان داد و نوشــت: ...« برخــلاف ادعای خطیب محتــرم که بر وحــدت و انســجام ملی تأکید داشــتند مطالبی نادرست و بعضا کذب در راســتای تفرقه و انشقاق در تجلی مردمســالاری دینی نسبت به عملکرد مجریان و ناظران انتخابات حماســی 29 اردیبهشت مطرح شــد که علاوه بر اجحاف و ظلم در حق تمامی برگزارکنندگان انتخابات، مغایر با فرمایشــات مقام معظم رهبری که از زحمات طاقتفرســای همه دســتاندرکاران اجرا و نظارت تشکر کردند نیز میباشــد؛ لذا خواهشــمند است براســاس اصل دینی رعایت عدالت و تقوی و انصاف و پاسداشت حقالناس هفته آینده فرصتی برای پاســخگویی به شبهات و مطالب ناصواب به وزارت کشور اختصاص یابد تا به ارائــه توضیحات دقیق و منطبق بر واقعیــات اقدام کند. در ضمن پیگیــری قانونی مطالب خلاف واقع را بخشــی از رعایــت حقوق مردم میدانیم .»

حرمت جایگاه نمازجمعه را نگه دارید

حجتالاســلام مجیــد انصاری، معــاون حقوقــی رئیسجمهوری، هــم در واکنش به ســخنان موحدیکرمانی، گفــت: «واژه حلال و حرام دســتاویزی برای توجیه شکســت انتخاباتی برخی کاندیداها و هواداران آنها شــده اســت؛ بنابراین بهتر اســت بهجای فرافکنی و دوقطبیکردن جامعه و اســتفاده ابزاری از تعابیر دینی، به بررسی علل واقعی شکست خود بپردازند. از برخی ائمه جمعه محترم انتظار میرود حرمت جایگاه نمازجمعه و شــرط عدالت که از لوازم این جایگاه است را نگه دارند و با ادبیات ناعادلانه وارد بازیهای سیاسی نشوند».

حمید ابوطالبی، معاون سیاســی دفتر رئیسجمهور، هم در واکنش به این ســخنان در صفحه شــخصی خود در توییتر نوشت: «این دوستان خــود را نماد اســلام و ارزشهای آن پنداشــته و مجــاز میدانند تا در کارزار انتخابات بیشــترین بهره را از دین بــرده و هر فاجعهای! را توجیه دینــی نمایند؛ در کنار توجیه دینی مجازنــد مخالفان خود را به بیدینی، تودهواری، رأی حلال و رأی حرام و... متهم کنند که البته تهران پاسخشان را در 94 و ایران در 96 داد. دوســتان، تحریک بیشــتر دوقطبی در کشور، به مصلحت ملی نیســت؛ کشور، یک ملت، یک رهبر، یک دولت دارد، به نتایج انتخابات و دولت مشروع برآمده از آن متعهد بمانیم».

خط تخلف «رسانهای» از 3۰ اردیبهشت

موحدیکرمانــی و خاتمــی در حالی مدعی تخلفــات در این دوره از انتخابات شــدهاند که فعالان رسانهای همســو با این جریان، این خط را از یــک روز بعد از برگزاری انتخابات کلیــد زده بودند. بهطوریکه وحید یامینپــور از حامیان مصباحیزدی و جریان پایــداری، فردای انتخابات در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «طی دیروز و امروز صدها پیام و تماس از طرفداران جناب آقای رئیسی مبنی بر تخلفات گسترده انتخاباتی دریافت کردم... . حق مطالبه تعقیــب متخلفان در انتخابات در چارچوب قانون باقی اســت. از پولپاشــی برای دهیارها و دادن یارانههای قطعشــده و رقیبهراسی تا تحریم تعرفه و»...

آتشتهیه کیهان

روزنامه کیهان شــنبه سیام اردیبهشــت تیتر نخست خود را اینگونه انتخاب کرد: «تخلفات انتخاباتی دولت / نجابت معترضان مانع رسیدگی نشــود» در گزارش مربــوط به تیتر هم، چنین ادعا شــده بود: «انتخابات دوازدهمین دوره ریاســتجمهوری با تمام فراز و فرودهای آن به اتمام رســید؛ ولی آنچه که مشخص شد و کسی را یارای انکار آن نیست حجم گســتردهای از تخلفات انتخاباتی اســت که تاکنــون و در ادوار گوناگون برگزاری انتخابات بیســابقه بوده اســت. تأکید بر این واقعیت ضروری اســت کــه معترضان بــه تخلفات گســترده دولت یازدهــم در پیگیری اعتراضات خــود نجابت به خرج داده و از ملتهبکردن جامعه آنچنان که مدعیان اصلاحات و اصحاب فتنه در سال 88 انجام دادند خودداری کردهاند، این نجابت نباید مانع رسیدگی نهادهای مسئول از جمله شورای نگهبان به تخلفات شــود و نتیجه بررســی اعتراضات بایستی به اطلاع عموم مردم برسد».

حســین قدیانی هم فــردای انتخابــات در وطن امروز در بخشــی از یادداشــت خــود به تخلفاتی که یامینپور مدعی شــده بود، اشــاره کرد و نوشــت: «....دیــروز بهکــرات گزارشها آمــد از کمبــود تعرفهها! یا ازتعرفههای بــدون مهر! یا از حضور مقامات دولتــی پای صندوق آرا و خریدوفروش رأی! قطعا به این موارد تخلف که متعدد هم هســت باید رسیدگی عاجل شود... اما لازم اگر باشد، برخلاف داعیهداران رسوای سال 88، سخن به استناد اسناد و مستند بر دلیل و مدرک ارائه خواهیم کرد!».

تخلفات مدعیان تخلف

از یکســو البته هنوز ســند و مدرکی از ســوی چهرههایی که مدعی تخلف شدهاند، ارائه نشده است؛ از سوی دیگر، همین جریان و رسانههای همسوی آنها قبل از انتخابات و در ایام تبلیغات، بارها دست به تخلفات قانونــی زدهاند که بــا آنها برخــوردی هم صورت نگرفته اســت. طبق اعلامیه وزارت ارشاد، رســانههایی که از بودجه عمومی تغذیه میکنند نبایــد له یا علیه یک نامزد فعالیت میکردند؛ امــا عملا این کار را انجام دادند. شاهد مثال هم روزنامه همشهری و خبرگزاری تسنیم و فارس بود که در حمایت از قالیباف و رئیســی ســنگتمام گذاشتند. مثلا همشهری فردای اولین مناظره تلویزیونی همه تیترهای نخست صفحه یک خود را جوابیهای به سخنان روحانی انتخاب کرده بود.

تخلفات شبکهای

ایــن تنها بخشــی از تخلفــات رســانهای اصولگرایان بــود. پیش از انصراف قالیباف، کانالهای تلگرامــی متعددی برای عضویت کارمندان شــهرداری برای حمایت از شهردار در انتخابات ایجاد شده بود. محتوای تمــام آنها هم تبلیغ برای شــهردار پایتخت و با ســوءگیری مشــخص و صریح علیه دولت و تخریب حســن روحانی و جهانگیری بود. بخشــی از میتینگهــای تبلیغاتی قالیباف هم با اســتفاده از اموال عمومی مانند سیســتم حملونقل عمومی صورت گرفته؛ نظیر آنچه رئیسی با استفاده از امکانــات عمومی انجــام داده بود. موضوعی کــه از دید روحانی هم در آخرین مناظره پوشــیده نماند و خطاب به رئیسی گفت: «شما هرچه میخواهید بگویید؛ شما قاضی هستید، شــما میتوانید علما را دستگیر کنیــد؛ اما امام رضا را برای مردم بگذارید. امام رضا متعلق به شــیعیان اســت. اگر میخواهید نبات و پارچه سبز به روستاییان بفرستید، بگذارید برای بعد از انتخابات. افرادی که بــا اتوبوس میآیند و نهادهای امنیتی پول را از کجا میآورند؛ کافی است؛ بهتر است با اینها برخورد کنید».

این تمام تحرکاتی اســت کــه اصولگرایان در ایــن دوره از انتخابات آنهم از تریبونهای رسمی انجام دادند، تا رأی قاطع روحانی را به نوعی به چالش بکشند.

واکنش ضرغامی به سخنان موحدیکرمانی

همچنیــن عــزتالله ضرغامــی، رئیس ســابق صداوســیما، هم در واکنــش به ســخنان موحدیکرمانــی در کانال تلگرامی خود نوشــت: «نــه حرامدانســتن رأی رقیب با اصول امــام و رهبــری میخواند و نه خشونتطلب خواندن آن با حقوق شهروندی.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.