آراي خاکستري، روحاني را متمايز کرد

Shargh - - صفحه اول - مراد کاويانیراد دانشيار جغرافيای سياسی دانشگاه خوارزمی

جنــوب غــرب آســیا برخاســته از زمینههــا و ســاختارهای داخلی و مداخــلات خارجی، از منظر امنیتــی به کمربند شــكننده جهان معروف اســت. ســخن از انتخابات و دموکراســی در بسیاری از این کشــورها ماهیتی تجملی و لوکــس و مطرحکردن آن نیــز پیامدهــای امنیتــی جدیای بــرای افراد و جریانهای سیاســی فعــال دارد. ایــن منطقه تنها منطقهای اســت که در شــماری از کشــورهای آن، ریاســتجمهوری موروثی برقرار اســت. انتخاباتی هم اگر هست، همواره تأییدکننده نظر موافق هسته و کانون قدرت به شــمار میرود. بیشتر این کشورها درگیر شــاخصهای وخیم فســاد هســتند. در کنار عوامل یادشــده، ظهــور اندیشــههای افراطگرایانه زمینه فروپاشی ساختارهای ناکارآمد و لرزان موجود منطقه را بهویژه در دو کشــور عراق و سوریه، فراهم کــرده؛ بــه گونهای کــه بازتابهای آن کشــورهای پیرامونی را نیز متأثر کرده اســت. دســتکم در چند ســال گذشــته، تقریبا همه همســایگان جمهوری اســلامی ایران درگیر جنگهای داخلــی و بیثباتی سیاسی و ناامنی بودهاند. پیامدهای این بیثباتی در قالب صدور بحران، گاه کشــور مــا را نیز در معرض تهدیدهای یادشــده قرار داده اســت. بااینحال، در ایــن مدت، ایــران با وجــود چالشهــای جدی در حوزههای اقتصادی و اجتماعی باثباتترین کشــور منطقه بوده اســت. بیگمان، چنیــن امنیتی علاوه بر کارآمــدی نهادهــای امنیتی و نظامــی، متأثر از مردمیبــودن نظام ج.ا.ایران بهعنــوان بنیادیترین رکــن امنیت و ثبات کشــور بوده اســت. مشــارکت 70درصــدی پای صندوقهای رأی، جدای از گرایش سیاســی و خاســتگاه آرای رأیدهندگان، نشان داد اساســا اندیشــههای براندازانه و افراطگرایانه میان مــردم ایران و حتــی ایرانیان خارج از کشــور جایی ندارد. «انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری کشورمان به کشــورهای منطقه اعلام کرد راه تأمین امنیت این منطقه، بر تقویت دموکراسی و احترام به آرای مردم استوار اســت». وجه مشترک بیشینه آرا، جدا از اینكه به نامــزد اصلاحطلب یا اصولگرا رأی داده باشــند، رویكرد انتقادی به مباحث معیشــتی، اشتغال و فســاد پردامنهای اســت که به نوعی در گفتــار و برنامه همه نامزدها وجود داشــت. بر پایه گــزارش ســازمان شــفافیت بینالمللــی در زمینه فســاد مالی کشــورها در ســال 2016، در میان 169 کشــور، ایران در رتبه 1۳1 قرار داشت. شاخصهای این ســازمان گویای آن اســت که میان فساد مالی با نابرابری و اختلاف طبقاتی رابطهای مستقیم وجود دارد؛ به این معنا که فســاد مالی تقســیم نامساوی قدرت و تقســیم نابرابر ارزشها در جامعه را در پی دارد و در نهایت به رشــد پوپولیســم میانجامد. در جریــان 20روزه هماوردها و پویشهای دوازدهمین دوره ریاســتجمهوری، ماننــد چند دوره گذشــته، برخــی نامزدها محور شــعارهای انتخاباتی خود را بر پرداخت پول بیشــتر به مردم در قالب یارانه قرار دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.