تلهاي براي اصلاحطلبان

Shargh - - صفحه اول - احمد شيرزاد . نماينده مجلس ششم

دامــنزدن برخــي رســانهها و یــک جریان سیاســي خاص به مطالبات مردم در ماههاي منتهي به انتخابات، براي شكست حسن روحانــي، نتوانســت بــراي آنان کارگشــا باشــد و حالا بعد از ناکامي 29 اردیبهشت، بهدنبال دمیدن بیشــتر بــر تنور مطالبــات عمومي هستند. در روزهایي هستیم که 20 سال از دوم خرداد 76 ميگــذرد و تجربه خطیــر آن دوران، پیشِروي مردم قرار دارد. مجموعه کساني که بهدنبال زندگي بهتر در ایران ســرفراز هســتند، تجربه خاصي از آن روزها تا امروز دارنــد. وقتي جنبش اصلاحات پیروز شــد، فشــار به دولت خاتمي براي اینكــه در مدت کوتاهــي تغییرات جدي در همه ســطوح رخ دهد، افزایــش یافت. توقع این بود که دولت در همان یک ســال اول، تمام درها را باز کند و همه اصول مصرح در قانون اساســي، بيکموکاســت دنبال شود. وقتي مجلس ششــم با رأي گســترده حامیــان اصلاحات تشكیل شــد، مطالبات دیگر توصیفشدنی نبود. در روزهاي گذشته که براي سخنرانيهاي انتخاباتي به شهرهاي مختلف رفتم، حس احترامي که طرفداران روحانــي و اصلاحات به نمایندگان مجلس ششــم داشــتند، افتخارآمیز بود؛ نكتهاي که در چهار ســال مجلس ششــم به این شــكل نبود. وقتــي بهعنوان یــک نماینده یا رئیس کمیســیون آمــوزش مجلس در جمــع دوســتان فرهنگي حضور پیــدا ميکردم، رفــع تمام کاســتيهاي تاریخي آمــوزش و پرورش از دولــت و مجلس اصلاحات طلب ميشــد. همه ميگفتنــد دولــت و مجلــس در اختیار شماســت، دیگر چــه ميخواهید؟ گاهي با خواهــش به آنان ميگفتــم من هم یک معلم مانند شــما هســتم و قانــون اختیــارات محدودي به نماینــدگان و دولت داده و موانع فراروي اصلاحات ساختاري، زیاد است. امروز با تكیه بر همان تجربیات، معتقدم اینكه تمام مطالبات زمینمانده در دورههاي گذشته، یكجا از یک دولت، مجلس یا شــوراي شهر خواسته شود، حتما این نهادها را به زانو درخواهد آورد. اتفاق دیگري که در آن مقطع، این رویه را شــدت ميبخشید، عملكرد صداوسیما و تریبونهاي گسترده جناح راست بود که بهشــدت به مطالبات دامن ميزدند؛ آنچنان شدید که گویي سردمدار اپوزیسیون هستند. خاطرم هست در دورهاي، نهادههاي طیور، با افزایش قیمت مواجه شده بود و نمایندگان این صنف مقابل مجلس تجمع کرده بودند؛ بهدلیل مرام اصلاحطلبان، این صنوف از طرح شــعارهاي تند علیه مجلس نگراني نداشتند، درحاليکــه در دورههــاي دیگر، طعــم برخورد را چشیدند. در اینگونه مواقع، برخي مضامین تكراري که ناشي از جو و فضاي تند است نیز شنیده ميشود مانند اینكه «ما به شــما رأي ندادیم روي صندليها بنشینید و به فكر قدرتطلبي خودتان باشید، به شما رأي دادیــم مطالبات را پیگیري کنید». ازایندســت مطالبات در اواخر عمــر مجلس و دولت اصلاحات در ســطح گستردهاي و البته به شــكل سازمانیافته مطــرح ميشــد و تلاشهــاي کابینــه و نمایندگان اصلاحطلب براي حل بســیاري از مشكلات، اساسا نادیده گرفته ميشد. وقتي این نهادها به اصولگرایان و احمدينژاد تحویل داده شــد، تــازه مردم متوجه تفاوتها شــدند. وقتي دولت احمدينژاد ســر کار آمــد، مردم در چهار ســال اول به حداقلها رضایت دادنــد، درحاليکه حمایتها از آن دولت و مجلس و درآمدهاي کشــور، افسانهاي بود. آن موقع بود که قدر دوره اصلاحات دانســته شد. وقتي به دوره دوم احمدينژاد رســید، وضعیت کشور نگرانکننده شد. دولت اول روحاني این شــانس را داشــت که مردم بگوینــد همین که مدیــران عاقل و مدبر بر ســر کار باشند براي ما کافي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.