نقض پیمان نكنید

Shargh - - صفحه اول - مازيار خسروي

روز گذشــته خبر جلســه و توافق منتخبان شــوراي شــهر تهران بر سر شــهرداري محســن هاشمي، بهسرعت در شبكههاي اجتماعي منتشر و بازنشر شــد. خوشبختانه خود آقاي هاشــمي بهطور رسمي این خبر را تكذیب کرده و گفته اســت: «هنوز دو ماه تا تشــكیل رسمی شورای شهر تهران زمان باقی است و هیچگونه بحث و تصمیمی دراینباره در شــورای منتخب انجام نشده اســت که به نتیجه رسیده باشــد». بااینهمه به نظر ميرسد تلاشي زیرپوســتي بهمنظور زمینهسازي براي ایــن رخداد از چندي پیش توســط برخــي چهرهها و رسانهها آغاز و رو به گســترش است. در همین راستا تــلاش ميشــود اینگونه القا شــود که «در شــرایط حســاس کنوني» تنها دواي دردهــاي کهنه پایتخت، سپردن سكان هدایت شــهرداري به منتخب نخست شوراســت. به گمان نگارنده، این اســتدلال، با هر پایه تحلیلــي و از ســوي هرکس که مطرح شــود نهتنها خطاســت کــه داراي تبعــات جبرانناپذیــر در آینده خواهــد بود. تبعاتي کــه دامنه اثرات ســوء آن حتي ميتواند از دایره شوراي شــهر فراتر رفته و گریبانگیر کل جریــان اصلاحات شــود. در زیر دلایــل مدعایم را بهطور خلاصه برميشــمرم: یكم: اعضاي فهرســت اصلاح طلبان که اکنون با رأي قاطع شهروندان تهراني تمامي کرسيهاي «بهشت» را از آن خود کردهاند پاي میثاقنامهاي امضا گذاشتهاند که براساس آن متعهد شدهاند در صورت انتخاب...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.