بلوكه سريالي پولهاي ايران

Shargh - - صفحه اول -

گــروه اقتصاد: اصلاح قوانین بانكــي مبتني بر قوانین پولشــویي و مبارزه با تروریســم، چندي اســت بهجد از ســوي نظام بانكي چین پیگیري ميشود. به همین دلیل، انجمن کارفرمایی صنعت پتروشــیمی اخیرا در نامهای تأکید کرده است امكان حوالهکردن...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.