آينده از آنِ جوانان مؤمن است

Shargh - - صفحه اول -

پایگاه اطلاعرســانی مقام معظم رهبری: در نخستین روز از بهار قــرآن، ماه مبارک رمضــان، محفل نورانی انس با قرآن کریم به مدت سه ساعت در حضور مقام معظم رهبري برگزار شد. حضرت آیتالله خامنهای در این مراسم با ابراز خرسندی از ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.