مقام مآ ی ظ ن عمرهب درهيدارمز حفآلنر جنوساانقراآننر روز مدرؤولیمننمااه مبا سرکتضان

Shargh - - سیاست -

پایگاه اطلاعرســانی مقام معظم رهبــری: در نخســتین روز از بهار قرآن، ماه مبــارک رمضان، محفل نورانــی انس بــا قــرآن کریم به مدت سه ســاعت در حضور مقام معظم رهبري برگزار شد. حضرت آیتالله خامنهای در این مراسم با ابراز خرسندی از شکفتن گلهای قرآنــی در بوســتان بــزرگ ایران، گفتند: بــذر مبارک قــرآن در این سرزمین پاشیده شده است و امروز فضــای عمومی کشــور بــا قرآن آشناســت و کــودکان و نوجوانان در نقــاط مختلف کشــور با قرآن انس دارند، در حالیکه در دوران طاغوت، فضای عمومی کشــور با قرآن بیگانه بود.

ایشان، پیشرفتهای محسوس در حرکــت قرآنی کشــور را «هنرِ انقلاب و نظام اسلامی» خواندند و افزودند: با وجود این پیشرفتها، هنوز در اول راه هستیم و جلسات قرآنی باید مقدمهای برای انس با قرآن و قرآنیشدنِ ذهنیت عمومی مردم باشد.

مقــام معظم رهبــري، انس با قــرآن را موجب دادن پاسخ های درســت به سؤالت فراروی زندگی بشر دانستند و خاطرنشــان کردند: در جامعهای که به ســمت آرمانهــا حرکت میکند، هزاران ســؤال دربــاره نوع ارتباطات و رفتــار، نوع موضعگیریها و دوستیها و دشمنیها، و نوع برخورد با امور دنیوی پیش میآید که قرآن برای تمام این ســؤالت، پاسخ دارد.

حضرت آیــتالله خامنــهای، علــت بدبختی و گمراهــی بشــر و دنیای امروز را پاســخ های غلط و انحرافی به این سؤالت خواندند و افزودند: خداوند انســانها را برای ارتباط، محبت و کمک به یکدیگر خلق کرده اســت اما امروز در همه جای دنیا جنگ، ناامنی، ترس و گمراهی وجود دارد.

ایشــان، نجات از این گرفتاریها را در گرو هدایت قرآنی دانســتند و گفتند: متأســفانه امــروز جامعه اســلامی مانند ســایر جوامع دچار مشــکل است و افرادی نالیق سرنوشــت برخی جوامع اســلامی را در دولتهایی همچون سعودی در دست گرفتهاند.

مقام معظم رهبري علت ایجاد چنین وضعی را دوری از ایمان و حقایق قرآنی خواندند و خاطرنشان کردند: این افراد در ظاهر به قرآن معتقد هســتند و حتی میلیونها نســخه از قرآن را منتشر میکنند اما در عمل برخلاف دستور قرآن، با کفار مأنوس هستند و اموالی را که باید صــرف بهبود زندگی مردم خود کنند، تقدیم کفار و دشمنان مردم میکنند.

ایشان با اشــاره به خیال واهی برخی کشورهای مرتجع که تصور میکنند میتوان با پول، صمیمیت دشــمنان اســلام را جلب کرد، گفتند: واقعیت این اســت که صمیمیتی وجود نــدارد و همانطور که خــود آمریکاییها گفتنــد، آنها را میدوشــند و در نهایت ذبحشان میکنند.

حضرت آیتالله خامنهای با اشــاره به رفتارهای ضددینــی در یمن و بحریــن، وعده قــرآن مبنی بر نابودشــدن باطل را یادآور شــدند و افزودند: کسانی که علیه مســلمانان چنین کارهایی را میکنند، باطل هستند و باطل قطعا دچار زوال و سقوط خواهد شد. البته زمان نابودی آن وابســته به چگونه عملکردن مؤمنان اســت و اگر جامعه مؤمن درست عمل کند، نابودی باطل زودتر اتفاق خواهد افتاد.

ایشان آینده را از آنِ اسلام و قرآن و جوانان مؤمن دانستند و گفتند: خداوند وعده داده است که آینده از آنِ مؤمنان و مجاهدان در راه اوست اما حتی اگر این وعده الهی نیز وجود نداشــت، با وجود تجربههای ملــت ایران در چهار دهه گذشــته، ایــن پیشبینی درست و منطقی بود.

مقــام معظم رهبري با اشــاره به ارتباط بســیار نزدیک رژیم پهلوی با آمریکاییها، افزودند: در کشور ما حکومتی بر ســر کار بود که آمریکاییها صراحتا آن را ژاندارم خود در خلیج فارس میدانستند اما با وجود همه این پشــتیبانیهای جهانی، ملت ایران با قدرت ایمان و با مجاهدت و فداکاری خود توانســت آن رژیم را ســاقط کند و نظام جمهوری اســلامی را بهجای آن مستقر کند که قدرتهای استکباری حتی طاقت دیدن آن را ندارند.

حضرت آیتالله خامنهای این تجربه ارزشمند را نشانه مهمی بر پیروزی جبهه حق دانستند و با اشاره به آیهای از قرآن کریم که «اگر ایمان داشــته باشید، برتر هستید»، خاطرنشان کردند: در راه ایمــان باید «قوی، صریح و ثابتقدم» باشــید و من اصرار دارم که در بیان مبانی اســلامی، آحاد ملت و مســئولین کشــور صراحت داشته باشند.

ایشــان بــا تأیید کامــل لزوم برقــراری ارتباطــات جهانــی، افزودنــد: پیشــرفت ارتباطــات بینالمللــی هیــچ منافاتــی با صراحت در بیان مبانی و اصول ندارد و باید در میدان عمل وارد شد و بر خدا توکل کرد.

مقام معظم رهبري با اشاره به تجربه ملت ایران و پیروزی در جنگ تحمیلی، گفتند: ملت ما با دســت خالی در جنگ تحمیلی پیروز شــد، ملــت ما بــا وجود تازهکاربودن در مســائل سیاسی و بینالمللی بر توطئه دشــمنان پیروز شد، ملت ما 40 سال است که در مقابل یک جبهه قدرتمند مادی که از همه طرف بر او شمشیر کشیده، ایستاده اســت و این تجربهها نشــان میدهد راه «پیشرفت قوی، عزتمندانه و موفق»، ارتباط با قرآن است.

حضــرت آیــتالله خامنهای بــا تأکید بــر لزوم افزایش جلســات و آموزشهای قرآنی، به مســئله تلاوت قرآن همراه با توجه به معانی و مفاهیم قرآن اشــاره کردند و افزودند: در تلاوت قرآن، اوج و فرود و لحن باید بهگونهای باشــد که معانی و مفاهیم آن به شــنونده منتقل شود، بنابراین باید هر چه بیشتر با قرآن مأنوس شد و زبان قرآن را فرا گرفت.

در ایــن محفل نورانــی، آقایان: حامــد علیزاده، احمدرضــا لطفــی، رضــا محمدپور، ســیدمحمد حســینیپور، وحیــد نظریان، حســن عبــدی، حمزه عــودهزاده، مهــدی عادلــی، حامــد ســلطانی، محمدجواد پناهی، محمدرضا ستودهنیا و گروههای مدیحهســرایی و همخوانیِ مشکات، سبیلالرشاد و محمد رسولالله، فضای حســینیه امام خمینی)ره( را به عطــر دلانگیز قرآن و مناجــات معطر کردند. در پایــان این دیــدار، نماز مغرب و عشــاء به امامت حضرت آیتالله خامنهاي اقامه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.