تبارشناسي «اعتدال و توسعه»

Shargh - - سیاست -

شــرق:

محمود واعظــي، وزیــر ارتباطــات دولت یازدهم، در صفحه اینســتاگرام خود نوشت اعضاي دولت دخالتــي در انتخابات هیئترئیســه مجلس نداشــتند. چهارشــنبه هفته جــاري در حالي قرار اســت ترکیب هیئترئیســه مجلس براي سال دوم انتخاب شــود که بعضي از نماینــدگان به صراحت و تلویحــا از دخالت برخــي از وزراي دولت - که از اعضــاي حزب اعتدال و توســعه هم هســتند - در این انتخابات گلایه کردهاند. عبدالکریم حســینزاده، از اعضاي فراکســیون امیــد، دراینباره درحســاب توییتر خود نوشــته بود: «عهدشکنان فهرست امید با نمایندگان جبهه پایداري بر ســر لیســت مشترک هیئترئیســه توافق کردند، برخي وزراي دولت هم در کنار عهدشکنان قرار گرفتهاند». محمود صادقي، دیگر عضو این فراکسیون هم در حساب توییتر خود درباره این دخالتها با ادبیاتي هشــدارگونه نوشت: «اگر برخــي از وزرا دوباره در انتخاب هیئترئیســه مجلس مداخله کنند، سکوت نخواهم کرد. هشدار به برخي وزراي دولت، تکرار تعامل با فرصتطلبانِ عهدشــکن در انتخــاب هیئترئیســه مجلس، به مناسبات فراکســیون امید با دولت دوازدهم آسیب ميزند». اما روز گذشــته محمود واعظي در صفحه اینســتاگرام خود شایعه دخالت دولت را در انتخاب هیئترئیســه مجلس تکذیب کرد. او نوشت: «اخبار نادرســتي مبني بر دخالت برخــي از اعضای دولت در انتخاب هیئترئیســه مجلس شــوراي اسلامي در برخي شــبکههاي اجتماعي مطرح شده که قویا تکذیب ميشود. انتخاب هیئترئیسه مجلس، حق نمایندگي اســت و دولت هیچ دخالتــي در این امر ندارد. به نظر ميرسد اینگونه شایعهها براي ایجاد اختلاف و برهمزدن رابطــه خوب دولت و مجلس است و هدفي جز کاستن از شیریني انتخابات ندارد».

اعتدال و توسعه چطور در مسير قدرت قرار گرفت

اما حزب اعتدال و توســعه چگونــه به یکي از احزاب قدرتمند کشور تبدیل شد؟ حزبي که از سال 86 به گواه آرشــیو خبرگزاريها و سایتها و آنچه در ســایت حزب اعتدال و توســعه منعکس شده، تاکنون کنگــرهاي را برگزار نکرده اســت. اعتدال و توســعه در کنار کارگزاران، ازجمله احزابي اســت کــه مرحــوم هاشميرفســنجاني را پــدر معنوي تأســیس آن ميدانند. فاطمه هاشميرفســنجاني هم ازجمله اعضاي هیئت مؤسس و نیز از اعضاي شــوراي مرکزي این حزب است. ترکیبي که به نظر ميرسد از ســال 86؛ یعني برگزاري آخرین کنگره، تاکنون دســت نخورده باشــد. در کنگره ســوم که شــهریور ســال 85 برگزار شــد، مرحــوم آیتالله هاشميرفســنجاني به عنوان سخنران حاضر شده بود. حزب هم با نظر مثبت آیتالله تأســیس شــد. سیدحســین موســویان، از اعضاي هیئت مؤسس و نیز شــوراي مرکــزي، در مقالهاي کــه در اختیار المانیتــور قــرار داده بود، دراینباره چنین نوشــته بود: «آیتالله رفسنجاني در اوایل ریاستجمهوري خاتمي نســبت به روند روبهرشد نفاق هشدار داده بود. او بــه عنوان یکــي از پایهگــذاران جمهوري اســلامي هشــدار داد اینگونه نزاعهاي سیاســي داخلي در نهایت کلیت نظام را به خطر مياندازد. رفســنجاني در عوض از سیاســتمداران همفکر در هر دو جناح خواســت جنبش سیاســي جدیدي را تحــت عنــوان اعتدالگرایي یا میانــهروي در ایران تشــکیل دهنــد. متعاقبا محمود واعظــي، معاون وقت وزیر خارجه، محمدباقر نوبخت، نماینده وقت مجلس، علي جنتي، معــاون وقت وزیر فرهنگ و من با آیتالله رفســنجاني ملاقات کردیم تا درباره کم و کیف تحقق ایــن ابتکار گفتوگو کنیم. در آن جلسه رفسنجاني به ما گفت: «حکومت یک جناح بر کشــور، فاجعه بارخواهد بود؛ بنابراین معتدلن هــر دو جناح اصلي باید متحد شــوند و توســعه اقتصادي و سیاســي را گســترش دهند تا پایههاي جمهوري اســلامي تحکیم یابد». در همان جلسه، ما تصمیــم گرفتیم یک حزب جدیــد یعني «حزب اعتدال و توسعه» را پایهگذاري کنیم. بهترین گزینه براي رهبري این حزب، بر اســاس پیشنهاد آیتالله رفسنجاني، دکترحسن روحاني بود. در سال 1378 نطفــه ایــن حزب و ســپس کمیته مرکــزي آن به رهبري روحاني تشکیل شد.»

تأسيس در اسفند 78

حزب در اســفند ســال 78 و با نظر تأیید آیتالله هاشمي تشکیل شد. دیداري که موسویان به آن اشاره دارد، در پاییز آن ســال انجام شــده بود. در نهایت در آســتانه برگزاري انتخابات مجلس ششــم- اســفند 1378- اعتدال و توســعه رسما تشکیل و محمدباقر نوبخت به عنــوان دبیرکل آن انتخاب شــد. اعضاي هیئت مؤســس را ایــن چهرهها تشــکیل ميدادند: محمدباقر نوبختحقیقي، محمود واعظيجزه، اکبر ترکان، محمدرضا نعمــتزاده، مرتضي محمدخان، سیدحسین موسویان، محمدحسن تولیي، سیداحمد زرهانــي، ابوالفضــل اجــارهدار، مجیــد قاســمي، محمدجــواد ایروانــي، علیرضا شــیخعطار، فاطمه هاشــميبهرماني و زهرا پیشگاهيفرد. اگرچه حسن روحاني عضویت رســمي در حزب ندارد؛ اما در کنار آیــتالله هاشميرفســنجاني پدر معنــوي اعتدال و توسعه به شمار ميرود. همانطور که موسویان اشاره کرده بود، ســایت حزب دراینباره مينویســد: «دکتر حسن روحاني از همان ابتداي تشکیل حزب در نقش رهبر، همراهي زیادي با بنیانگذاران آن داشت.»

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.