بازتاب

Shargh - - سیاست -

جناب آقای مهدی رحمانیان مدیرمسئول محترم روزنامه شرق سلام علیکم

بــا توجه به انتشــار مطلبــی با عنوان «تشــکل هیئت منصفه برای رسیدگی به شکایات دانشجویان امیرکبیــر» در صفحــه دوم روزنامه متبوع، بســیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، غیرواقعبودن مطلب چاپشــده را با استناد به فیلمها و گزارشاتِ مختلف در دسترس اظهار میدارد.

استفاده از جمله: «یکشنبه گذشته نصب عکس نخستوزیر دوران جنگ بر روی برد انجمن اسلامی دانشــجویان ترقیخــواه دانشــگاه امیرکبیر موجب واکنش دانشجویان تشکل بســیج دانشجویی شد». خلاف واقع اســت و بسیج دانشــجویی ادعای آقای معتمــدی را کاملا رد کرده و اعلام میدارد بســیج دانشــجویی هیچ نقشــی در شکســتن برد انجمن دانشجویان ترقیخواه نداشــته و آن را قویا تکذیب میکنــد و طبق ماده 23 از قانــون مطبوعات وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی، «هــرگاه در مطبوعات مطالبی مشــتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نســبت به شخص )اعم از حقیقی یا حقوقی( مشــاهده شــود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتبا برای همان نشــریه بفرســتد. و نشــریه مزبور موظف اســت آنگونه توضیحات و پاســخها را در یکی از دو شــمارهای که پس از وصول پاســخ منتشــر میشود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشــر شــده است، مجانی به چاپ برســاند. به شــرط آنکه جــواب از دوبرابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کســی نباشد». روزنامه شرق موظف به چاپ جوابیه بسیج دانشجویی امیرکبیر است و در صورت عدم ترتیب اثر، بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر اقدام به شکایت رسمی به مراجع ذیربط خواهد کرد. جوابیه بسیج دانشجویی جهت چاپ در همان صفحه روزنامه به پیوست ارسال خواهد شد. بسماللهالرحمن الرحیم لَّوْلَ إِذْ سَــِمعْتُمُوهُ ظَــنَّ الْمُؤْمِنُــونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِــهِمْ خَیْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِینٌ )12( لَّوْلَ جَاءُوا عَلَیْهِ بِأَرْبَعَه شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ الَّلهِ هُـُـم الْکَاذِبُونَ )13( وَ لَوْلَ فَضْـُـل الَّلهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ فِي الدُّنْیَا وَ الْخِرَه لَمَسَّکُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِیهِ عَــذَابٌ عَظِیمٌ )14( إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِــنَتِکُمْ وَت قُولُونَ بِأَفْوَاهِکُم مَّا لَیْسَ لَکُم بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَیِّنًا وَ هُوَ عِندَ الَّلهِ عَظِیمٌ )15)

چرا هنگامی که آن ]بُهتان[ را شــنیدید مردان و زنان مؤمن گمان نیک به خــود نبردند و نگفتند این بُهتانی آشــکار اســت، چرا چهار گــواه بر ]صحت[ آن ]بُهتــان[ نیاوردنــد پس چون گواهــان ]لزم[ را نیاوردهانــد ایناننــد که نزد خــدا دروغگویانند، و اگر فضل خدا و رحمتش در دنیا و آخرت بر شــما نبود قطعا به ]سزای[ آنچه در آن به دخالت پرداختید به شــما عذابی بزرگ میرسید، آنگاه که آن ]بُهتان[ را از زبان یکدیگــر میگرفتید و با زبانهای خود چیزی را که بدان علم نداشتید میگفتید و میپنداشتید که کاری سهل و ساده اســت با اینکه آن ]امر[ نزد خدا بس بزرگ بود. سوره نور، آیات 12 تا 15 امروز در یکی از عجیبترین دورههای دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر قرار گرفتهایــم. زمانی که رئیس دانشگاه با مطبوعات منتسب به جریانشان مصاحبه میکنند، حرف از آزادی بیان و عمل به دانشــجویان میزنند، اما آنچــه در واقع اتفاق میافتد چیزی جز ایجاد فضــای خفقان برای جریاناتی که برای ارتقا و سربلندی هرچه بیشــتر جمهوری اسلامی ایران نقد دلســوزانه میکنند، نیست. ایشان زمانی که با همان مطبوعــات مصاحبه میکننــد از اجــرای قاطعانه قوانین و مقررات ســخن میگوینــد اما چیزی که در عمل اتفاق میافتد انفعال شــدید دانشگاه در برابر قانونشکنیهاســت. بســیج دانشــجویی دانشگاه امیرکبیر هر بار که تشــکلهای معلومالحال دســت به قانونشکنی زدند، به مسئولن ذیربط به صورت قانونی شــکایت برده و در برابر این قانونشــکنیها صبــر و مدارا پیشــه کرده اســت که متأســفانه جز انفعال از ســوی مســئولین ذیربط چیزی مشاهده نشــده اســت. اما صبر بســیج و انفعال دانشگاه در مقابل قانونشــکنی، قانونشــکنان را جریتر کرده تاجاییکــه آنــان بــه توحــش روی آورده و با علم به منفعلبــودن دانشــگاه در برابر تخلفاتشــان، قانونشکنی را سرلوحه کار خود قرار دادهاند.

تخلفاتی کــه تجمع غیرقانونی بــرای انتخابات ریاســتجمهوری امســال، تجمــع غیرقانونی برای انتخابــات مجلس ســال 94، افطاریهــای مختلط با حضور آشــوبگران ســابق دانشــگاه و محکومین فتنــه 88، حضــور فتنهگــران بهطــور متعــدد در برنامههــای مختلف بدون داشــتن مجــوز از هیئت نظارت بر تشــکلها، زدن تصاویر محکومان و افراد ممنوعالتصویــر در بردها، هوچیگری، اغتشــاش و آشــوبگری در برنامــهای با حضور دکتر میرســلیم در دانشــگاه، توهیــن، بیادبی و فحاشــیِ اعضای رســمی تشــکلات معلومالحال به دانشــجویان و بردهای سراســر کذب و تهمتشان گوشه کوچکی از قانونشــکنیهای این تشکل )تشــکلها( است که دانشگاه با تشکیلندادن هیئت نظارت بر تشکلهای اســلامی و هیئت منصفه )که بررســی شــکایات و ارجاع آن به کمیته انضباطی بر عهده آنهاســت( یا بررسینکردن شکایات در آن هیئات، به جای برخورد با قانونشــکنان، آنان را در عرصه قانونشکنی آزاد گذاشته است.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.