نقض پيمان نكنيد

Shargh - - سیاست -

... به هیــچ بهانه و براي تصدي هیچ ســمتي از شوراي شهر استعفا ندهند و تا پایان مهلت چهارساله، وکیل شــهروندان باقي بمانند. نقض این میثاقنامه، نقــض پیمــان بــا دســتکم یكمیلیــون 400 هزار رأيدهنده اســت. درمورد شخص آقاي هاشمي، این تعداد به بیش از یكمیلیونو 700 هزار نفر ميرســد. نقض پیمــان با موکلان- به هر دلیــل و بهانهاي که رخ بدهد- پیام بســیار ناخوشایندي به افکار عمومي و فعالن سیاسي ارسال خواهد کرد. از یاد نبریم که در روزهاي منتهي به 29 اردیبشهت، انتقادهاي فراواني نســبت به نحوه گزینش فهرست شــورا مطرح بود و فعالن سیاســي و مدني، تنها بهخاطر حفظ انسجام و مصلحت کلي جنبش اصلاحات، از انتقادهاي خود صرفنظــر کرده و بــراي رأيدادن بــه «تمامي افراد فهرست » انگشت در جوهر رأي گذاشتند.

دوم: در صــورت کنارهگیــري آقــاي محســن هاشــمي از شــورا براي تصدي ســمت شــهرداري، آقاي مهدي چمران، بهعنوان نفر نخســت فهرست اصولگرایــان، بهصــورت خودکار وارد شــورا خواهد شــد. در صورت انصراف ایشــان نیز، نفــر بعدي که او نیز یك اصولگراســت به شــورا راه خواهد یافت. هرچنــد با توجــه بــه برخــورداري اصلاحطلبان از اکثریت قاطع، ورود یك یــا حتي چند نامزد اصولگرا به شورا، نميتواند مانع مهمي براي پیگیري مطالبات اصلاحطلبانه تلقي شده و عدهاي نیز معتقدند وجود صداي مخالف، به ســلامت و کارآمدي هرچهبیشتر شــورا یاري خواهد رســاند؛ اما نميتوان از یك نکته چشمپوشي کرد؛ تعداد زیادي از چهرههاي کموبیش مقبول در جریان اصلاح طلــب، بهخاطر محدودیت فهرســت، براي پرهیز از شکستهشــدن آرا بهصورت داوطلبانــه اعــلام انصراف کرده و از نامزدي چشــم پوشــیدند. اکنون استعفاي هریك از 21 عضو منتخب نهتنهــا ظلم مضاعف به نامزدهاي انصرافي اســت، بلکه عملا به این معناســت که تصمیمسازان جریان اصلاحات، بــا ندانمکاري خود عمــلا در زمین رقیب اصولگرا بازي کرده و براي ورود آنان به شــورا فرش قرمز پهن کردهاند.

بي شــك حضور محســن هاشمي در شــورا -با پشــتوانه ســالها تجربه مدیریت کلان- ســرمایهاي گرانســنگ و ارزشمند برا ي این نهاد است. سرمایهاي که مي تواند شوارا را به جایگاه اصلي خود که همانا سیاســتگذاري و نظارت بر نحوه اداره پایتخت است رهنمون شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.