پرونده ۹۰ جلدی مديران ثامنالحجج

Shargh - - اقتصاد -

شرق: دبیرکل بانک مرکزی در خبري تازه، از پرونده 90 جلدي مدیران متخلف ثامنالحجج پرده برداشت. به گفته او، مدیران این مؤسسه، حتي معاون نظارتی بانــک مرکزی را داخل شــعبه راه ندادهانــد! در این پرونده همچنین مشــخص شده برخي سپردهگذاران خاص این مجموعه، از ســود 57درصدي برخوردار شــدهاند. محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی، در گفتوگو با فارس درباره اینکه چرا رســیدگي به این پرونده تا این اندازه به درازا کشیده، ميگوید: روزی که تعاونی را گرفتیم، مدیران تعاونی میگفتند دومیلیون و 300هزار ســپردهگذار داریم؛ اما با بررســیهای ما مشخص شد تعداد ســپردهگذاران یکمیلیونو 257 هزار نفر اســت. مــا در آذر 94 همــه اطلاعات را به ضــرب و زور گرفتیم. بعد برنامهریزی کردیم و بردیم شــورای پول و اعتبار. برای حل این مشکل دوهزار و 200 میلیــارد تومان از منابع بانــک مرکزی پرداخت کردیم و حدود دوهــزار و 200 میلیارد تومان دیگر را تعهد کردیم که پرداخت کنیم. در واقع برای اولینبار بانک مرکزی خودش تعهد کرده اگر اموال مؤسســه ثامن هم فروش نرود، این مبلغ را به سپردهگذاران در سررسید تعیینشده پرداخت کند.

پرداخت سود۵۷درصدی به سپردهگذاران خاص

به گفته او: در ابتدا که مؤسســه را تحویل گرفتیم، ســه تا چهار هــزار میلیارد تومان کســری داشــت. مؤسسه یکســری ســپردهها را از افراد خاص گرفته بود و نرخهای ســود 57 درصد، 54 درصد، 52 درصد و 46 درصد به حســاب آنها واریز میکــرد. این دیگر ســود نبود، در واقع رشوه بود. این باعث کسری عمده شد. یا اینکه مؤسســه ملکی را خریده بود با این امید که قیمت آن رشــد کند؛ اما به دلایلی حتی قیمت آن کاهش هم پیدا کرده بود. از روز اول هم این مؤسســه با کســری مواجه بود. اگر میخواستیم مجوز بدهیم، به مؤسســهای مجوز میدادیم که کسری دارد؟وقتي از او پرســیده شــد، بانك مرکزي چرا داشــت به این مؤسســه مجوز ميداد، احمــدي گفت: نمیگویم که اصلا نمیخواســت مجوز بدهد. مراحل صدور مجوز مشــخص اســت. بانک مرکزی ســپرده قانونی از این مؤسســه گرفته بود، مــن که کتمــان نمیکنم. بانک مرکــزی فرایند صــدور مجــوز را برای این مؤسســه تعیین کرد. بانک مرکزی به مؤسســه گفت نمیتوانید خودتان صاحب کل ســهام مؤسسه باشید، نمیشود بانک برای یک شــخص یا خانواده آن باشد. در نهایت 10درصد این مؤسسه را میتوانید داشته باشید. هرچه گفتیم اطلاعات بدهید، نمــیداد. حتی آقای تهرانفر )معــاون نظارتی وقــت بانک مرکزی( را دو ســاعت پشت در شعبه نگه داشتند؛ یعنی معاون نظارتی بانک مرکزی را داخل شعبه راه ندادند. بعدها متوجه شدیم علت همین کسریهاســت.او دربــاره تخلف مدیران این مؤسســه ميگوید: ما از صاحبان مؤسسه شکایت کردیــم. طــرف الان اســیر و پروندهاش در بازپرســی دادســرای اقتصادی 90 جلد اســت. هفته گذشته به دادگاه رفته و تمام مدارک جمعآوری شده است. فقط هــم کار ما نبــود، قوه قضائیه و دیگر دســتگاهها هم همکاری کردند. مــن این پرونده را به یک کتاب تبدیل کردهام که تجربه این اتفاق مســتند شــود و مشخص شود کدام دستگاهها اشــتباه کردهاند و مشکلات چه بوده اســت و چه اقداماتی برای بروزندادن دوباره این حوادث باید انجام شود. رئیس شعبهای بوده که شش میلیارد تومان اختلاس کرده است. ما در این بررسیها اطلاعات آن را درآوردیم درحالیکه مدیران مؤسســه نمیدانستند. قبلا سیســتم مرکزی و متمرکز نداشت؛ اما ما این سیســتم را نوشــتیم. آن وقت شــما قلم را میگذارید روی کاغذ و هر چه را به نظرتان میرســد، مینویسید. دبیرکل بانک مرکزی درباره ایجاد تعویق در بهانجامرسیدن این پرونده، ميگوید: کاری که روی این پروژه انجام دادیم، بســیار گسترده بود و نمیتوانستیم یکبــاره 12 هزار میلیارد تومان پول به مردم بدهیم. ما پرداختها را به تعویق انداختیم؛ مثلا به سپردهگذاری که 100 میلیون تومان داشت، گفتیم 35 میلیون تومان بگیر، 65 میلیون تومان دیگر را 11 ماه دیگر. سررسیدها از 11 ماه تا 17 ماه است و از اول تیر امسال پرداختها آغاز میشــود.احمدي ميافزاید: سپردهگذاران تا 300 میلیون تومان دریافت خواهند کــرد. با این کار، 99.2 درصد سپردهگذاران تعیین تکلیف میشوند.

طلب باقيمانده ســپردهگذاران بــا فروش اموال پوشش داده نميشود

دبیــرکل بانــک مرکزی دربــاره میــزان طلب باقيمانــده ســپردهگذاران این مؤسســه ميگوید: سههزارو 550 میلیارد تومان طلب باقیمانده است که با فروش اموال قطعا پوشــش داده نميشــود. برداشــت ما این اســت که برخی افراد بودهاند که ماهی چهار میلیارد تومان سود میگرفتند. حالا به آنها پول بدهیم؟ واقعا ما با یک فساد بزرگ برخورد کردیم. همه اسامی را به قوه قضائیه ارجاع دادیم. نمیدانید چه فشــاری روی بانــک مرکزی آوردند. الان اشراف کامل به ثامنالحجج داریم، درحالیکه در آن زمان هیچ اطلاعاتی به ما نمیدادند. احمدي درباره تعــداد باقيمانده ســپردهگذاران ميافزاید: حدود ســههزار نفرند که تاکنون هر یك 35میلیون تومان گرفتهاند. این مقام مســئول در بانك مرکزي از اتمام ایــن پرونده در خردادماه ســال آینده خبر ميدهــد و ميگوید: ماجــرای ثامنالحجج خیلی زمان برد تا خردادماه سال آینده. نهایتا باید یکساله این ماجرا جمع شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.