آراي خاكستري روحاني را متمايز كرد

Shargh - - اقتصاد -

...وعدههایی که بســیاری از مسئولان و ناظران با اشــاره به محدودیت منابع و حــوزه اختیارات دولــت، بــر اجرائینبــودن آن تأکیــد داشــتند. ناهمخوانــی چنین شــعارهایی با سیاســتهای کلان اقتصادی کشــور هم انتقادهای بســیاری را برانگیخــت؛ بهگونهای که رئیــس مجلس اعلام کرد وعده سهبرابرکردن یارانه نقدی در چارچوب برنامه ششــم توســعه و در اختیار دولت نیست. بارهــا از ایــن نامزدها خواســته شــد منابع ملی پرداخــت چنین پولهایی را اعلام کنند. شــگفتی آنجا بود که نهتنها پاسخی منطقی و قانعکننده از آنها دریافت نشد، بلکه پافشاری بر عملیاتیبودن چنین شعارهایی، فزونی گرفت. بااینحال، بیشینه رأیدهندگان با وجود خاستگاههای رأی متفاوت، حسن روحانی را بر دیگر هماوردان انتخاباتیاش ترجیح دادند. ویژگیهایی مانند جسارت در گفتار، رویکرد تعاملگرایانه در سیاست خارجی، صبغه عملگرایــی، پیروزی بر رقبــا در جریان مناظرات، حمایت جــدی و بنیــادی جریــان اصلاحطلب، حمایــت بیشــینه نخبــگان و گروههــای مرجع دانشــگاهی در قالب تأکید روحانی بر آزادیهای اجتماعی، پشتیبانی بیشینه اهل سنت، توان جذب آرای خاموش و خاکســتری حســن روحانی را از دیگر نامزدها متمایز کرد.

در یــک کلام، امید به اصلاح امــور از درون و فاصلهگرفتن از رویکردهای ایدئولوژیک متعارض با منافع ملی در گفتار برخی از نامزدها و شماری از احزاب حامی آنها و توجه به منافع و مصالح ملی، وجه تمایز نگرش سیاسی بیشینه رأیدهندگان این دوره از انتخابات ریاستجمهوری بود. مطالبهای کــه در ســخنرانی رئیسجمهــور منتخب در 30 اردیبهشــت بازتاب روشــنی یافت: «امروز دنیا به خوبــی میداند ملت ایران مســیر تعامل با جهان را برگزیده اســت. ملت ایــران میخواهد با صلح و دوســتی زندگی کند؛ درعینحال حاضر نیســت تحقیر را بپذیرد». از این رو، تفســیرهای موســع از قانون اساسی و به دور از منافع جریانهای سیاسی و نگاههای تنگنظرانه و رویکردهای تعاملگرایانه با جهان، زمینههای ثبات، امنیت و توسعه کشور را بهتر تأمین خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.