شاخص کل به کانال 80هزار واحدی بازگشت عقبنشینی در بورس

Shargh - - اقتصاد -

بــورس اولیــن روز کاری خــود را بــا افــت 225واحــدی آغاز کرد. روز گذشــته بیــش از یک میلیاردو شــش میلیون سهم و حق تقدم به ارزش دوهزارو 846 میلیارد ریال دادوستد شد و شاخص کل به رقم 80هــزارو 921 واحد بازگشــت. برخی معاملات روز گذشــته را تحت تأثیر انتشــار مجدد و معامــلات ثانویه انــواع ابزارهــا و اوراق بدهی میدانند؛ زیرا معتقدنــد نقدینگی کمی که در بازار وجــود دارد، به ســمت بازار بدهــی حرکت کرده است. در معاملات روز گذشــته، شاخص قیمت با کاهش 73واحدی به رقم 13هزارو 717 و شاخص آزاد شناور با کاهش 398واحدی به رقم 88هزارو 359 واحد رسید. بورس تهران نیز در پی جابهجایی 566 میلیون ســهم و حق تقــدم، ارزش معاملات هــزارو 448میلیــارد ریالی را به ثبت رســاند. نماد معاملاتی «فولاد» با 25.74 واحد افزایش، بیشترین تأثیر مثبت و «حکشتی» با 22.1 واحد بیشترین تأثیر منفی را بر شــاخص کل گذاشــتند. از سوی دیگر، نمادهــای «وبملــت»، «خــودرو» و «خپارس» به ترتیــب پربینندهترین نمادهای روز گذشــته بودند. در بازار فرابورس نیز 457 میلیون ســهم به ارزش یکهــزارو 504 میلیــارد ریــال در 41هــزارو 778 معامله جابهجا شــد. در این بازار، «میدکو» با 1.29 واحــد بیشــترین تأثیر منفــی و «شــاوان» با 0.33 واحد بیشــترین تأثیر مثبت را بر شاخص فرابورس گذاشــتند. در این معاملات پربینندهترین ســهام به ترتیب «ذوب»، «غشهداب» و «سمگا» بودند.گروه خودرو در بازار روز گذشــته برترین گروه معاملاتی بود؛ درحالیکه اغلب شــرکتها با کاهش قیمت مواجــه بودند، تعــداد معاملات در ایــن گروه به هشــتهزارو 639 مرتبه رسید. گروه انتشار و چاپ نیز در میان ســایر صنایع از اقبال بیشتری برخوردار بود. همچنین بیشــترین افزایش قیمت را نمادهای «کپــارس» با پنج درصد، «فلامــی» با پنج درصد و «دیران» با 4.98 درصد افزایش، به خود اختصاص دادند. در معاملات روز گذشــته، «کســاوه» با 4.91 درصد بیشــترین کاهش را به خود اختصاص داد و نمادهای «وپست» و «کترام» به ترتیب در ردههای بعدی قرار گرفتند.بیشــترین تقاضای خرید را نماد «کترام» و بیشــترین تقاضای فروش را «ســمازن» داشــتند. در معامــلات دیــروز بلــوک 50 میلیون سهمی ســرمایهگذاری گروه توسعه ملی به ارزش 108میلیارد ریال، بیشترین حجم و ارزش معاملات را رقم زد.از ســوی دیگر، معاون نظارت بر ناشران و اعضــای بــورس تهــران روز گذشــته از اصلاح طبقهبندی صنایع بورســی در 10 صنعت خبر داد و افــزود: با توجــه به مطالعه انجامشــده در بازار بــورس کشــورهای مختلف، تنها بــورس تهران از طبقهبندی اســتاندارد بینالمللی، استفاده میکند. در صورت اســتفاده از اســتاندارد طبقهبندی ،ICB تعــداد صنایع به 10صنعت کاهــش خواهد یافت و در واقع تنوع فعالیت و محصولات شــرکتها را در سردسته، دســته و زیردستههای صنعت شاهد خواهیم بود.حسینیمقدم یکی از مهمترین مزایای این روش طبقهبندی را فراهمکردن قابلیت مقایسه دانســت و اعلام کرد: این طبقهبندی، بازارها را در سطح جهانی به طبقات مشخص تقسیم میکند و به سرمایهگذاران اجازه میدهد روندهای صنایع را بین زیربخشهای مشخص با یکدیگر مقایسه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.