بجراليوقوانكينه سشورييي واملبارزهيب ا تپرورنيا را ويسلهابيعاازيم رچيانند

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

اصلاح قوانيــن بانكي مبتني بــر قوانين پولشــويي و مبارزه با تروريســم، چندي اســت بهجد از ســوي نظام بانكي چين پيگيري ميشــود. به همين دليل، انجمن كارفرمايی صنعت پتروشيمی اخيرا در نامــهای تأكيد كردهاند امكان حوالهكردن پول صادرات محصولات پتروشــيمی از چيــن وجود ندارد و اين مبالــغ و پولها در چين بلوكه شــده اســت. بر همين اســاس وزارت نفت و وزارت اقتصــاد به فكر راهحلي براي مشــكل افتادهاند. بر همين اســاس، ديروز وزير نفت از سفر وزير اقتصاد و دارايی كشورمان به پكن برای حل مشكل انتقال ارز شركتهای پتروشــيمی داخلی از چين خبر داد. بيژن زنگنه به فارس گفته: «مشــكلاتی در رابطه با چين وجود دارد كه آقای طيبنيا، وزير اقتصــاد و دارايی، اخيــرا به آنجا رفتهاند و صحبتهايی داشــتند كه اميدواريم تأثير داشته باشد».

فعالان اقتصادي حوزه پتروشــيمي از ســابقه اين اتفاق در امارات و شــباهت آن بــا اين ماجــرا ميگويند؛ همــان اتفاقي كــه منجر به مسدودشــدن حســاب چهار تا پنــج هزار فعــال اقتصــادي ايراني، افغانســتاني، عماني و عربستاني در امارات شده بود و ريشه در اجراي قوانين مبارزه با پولشويي داشت.

براساس اين گزارش، يكی از انجمنهای صنفی صنعت پتروشيمی ايــران در نامهای كــه در اواخر فروردينماه ســال جــاری خطاب به معاوناول رياســتجمهوری نوشته، رســما از ايجاد مشكلات عديده برای شــركتهای پتروشيمی داخلی درخصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی كرده است.

در اين نامه با اشاره به صادرات ۴0 درصد از محصولات پتروشيمی ايران به كشــور چين، تأكيد شــده اســت در ماههای اخير بنا بر دلايل مختلف ازجمله تغيير مقررات داخلی كشــور چين ناشی از فشارهای عربســتان و آمريكا، مشــكلات عديدهای برای شركتهای پتروشيمی داخلــی در خصوص صــادرات محصولات و انتقال پول ناشــی از آن ايجاد شــده اســت كه میتواند اثرات جبرانناپذيری را به شركتهای داخلــی و بازار ارز و اقتصــاد ايران وارد كند. بر اين اســاس از ابتدای مــاه می ســال ۲017 اقدامــات محدودكننــده جدیتری بــر واردات محصولات پتروشــيمی از ايران و مراودات مالی با شركتهای ايرانی در حوزه امور گمركی و بازرگانی به اجرا گذاشــته شــد كه میتواند به اين مشــكلات اضافه كند. بر اســاس اين گزارش، به نظر میرســد به جز مشــكلات مربوط به انتقال پول نفت كه بعد از برجام نيز برطرف نشده، مشــكلات انتقال پول محصولات پتروشــيمی هم به مشكلات قبلی اضافه شده است. بر اساس اين گزارش در زمان تحريم ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشــيمی تقريبا بدون مشــكل به كشور وارد يا برای مصارف ارزی در حســابهای خارجی منتقل میشــد و كمک زيادی به تنظيم بازار ارز در كشــور و نگهداشــتن تعادل بين عرضه و تقاضای ارز میكرد.

قوانین پولشویی سدی برای فعالان پتروشیمی

عضو هيئتمديره اتحاديه صادركننــدگان فراوردههای نفت، گاز و پتروشــيمی ايران در گفتوگو با «شــرق» علت اين مشــكل را تغيير نظام بانكی چين و تأكيد بر مقيدبودن آن با قوانين پولشــويی مطرح و بيان میكند طيبنيا در اين سفر به دنبال رايزنی برای حل مشكلات بانكی با ايران است. حميد حسينی دراينباره میگويد: در سه، چهار ســال گذشــته، مرتب نظام بانكی جهان تغيير كرده اســت. دو سال پيش هم شــاهد همين مشكل در امارات بوديم. چيزی حدود ۴ تا 5 هزار حساب فعالان اقتصادی ايرانی، افغانستانی، عربستانی و عمانی بســته شد. علت آن بود كه نظام بانكی امارات بهشدت به منشأ پول و اينكه صاحبان حساب، اين منابع بانكی را از كجا آوردهاند، حساس شده بود و آن را هم از اصل ‪Know your customer KYC(‬ ) قوانين پولشويی استخراج كرده است.

به گفته او، در آن زمان شــايعه شد كه اين اتفاق ماحصل تحريم است، اما بعدها مشخص شد اين ماجرا ارتباطی به تحريم نداشته و صرفا به اين موضوع ارتباط داشــته كه اين فعالان، حسابها و منابع مالی آن را شفاف نكرده بودند.

اين فعــال اقتصادی با بيان اينكه اتفاقی كه اكنون در چين افتاده هم چنين اتفاقی اســت، میافزايد: نظام بانكی چين نسبت به منشأ حسابهای بانكی حساس شده است. تا الان محصولات پتروشيمی به گمرک چين میرفت و با اسنادی ترخيص میشد و پس از فروش، پول آن حواله میشد. اكنون نظام بانكی چين، پيرو قوانين پولشويی و مبارزه با تروريسم، مجبور به اجرای آنها شده و در اين بين، بسياری از فروشندگان ايرانی ديگر نمیتوانند مطابق قوانين پولشويی، اسناد و مداركــی را ارائــه دهند و به همين دليل خريــدار چينی نمیتواند به ايــن افراد پول پرداخت كنــد. فعالان ايرانــی در چين معمولا با اســناد غيرايرانی وجوه را دريافت میكردنــد و بهاينترتيب، معامله سر میگرفته.

هویت فعالان ایرانی در اسناد، هنوز غیرایرانی است

حسينی در پاسخ به اين پرسش كه چرا فعالان ايران با وجود رفع تحريمها، هنوز هم از هويت غيرايرانی بهره میگيرند، میگويد: هنوز هم بانکهای چينی حاضر نيستند به ايران پول حواله كنند و السی بــاز كنند؛ بنابراين فعــالان ايرانی هنوز هم مجبور هســتند به روش قديمــی خود عمل كنند و از شــركتهايی در هنگكنگ و ســنگاپور بــرای حواله پولی در معاملات با چين بهــره بگيرند. اكنون كه نظام بانكی چين، جلوی اين اقدام را هم گرفته و اعتقاد دارد اگر جنســی وارد چين میشــود، بايد همه اســناد اطلاعاتی آن با هم همخوانی داشته باشد، اين فعالان دچار مشكل شدهاند و مجبور شدهاند كالای خود را در كشور همسايه دپو كنند.

رایزنی برای حل مشکل

عضو هيئتمديــره اتحاديــه صادركننــدگان فراوردههای نفت، گاز و پتروشــيمی ايران، از رايزنی برای حل اين مشــكل در حاشــيه نمايشــگاه بينالمللی نفت، گاز، پالايش و پتروشــيمی خبرمیدهد: قبل از نمايشگاه بينالمللی نفت، گاز، پالايش و پتروشيمی با انجمن كارفرمايی پتروشيمی ايران، اتحاديه صادركنندگان فراوردههای نفت، گاز و پتروشيمی ايران و اتاق مشترک ايران و چين و چينیهای حاضر در نمايشــگاه رايزنی كرديم تا به كمک بانک مركزی راهحلی را برای اين مشــكل پيدا كنيم. اين مذاكرات همزمان شد با نمايشگاه گوانجو در چين و همه چينیها برای شركت در اين نمايشگاه از ايران رفتند و شركتهای پتروشيمی ايرانی هم به اين نمايشگاه پيوستند.

او ادامه میدهد: در فكر اين هســتيم كه با همكاری همديگر يک صرافی يا شــركت معتبر را بهعنوان صندوقی در چين داشته باشيم و كســی را تعيين كنيم كه فروشندگان محصولات پتروشيمی بتوانند پولشان را با همكاری اتحاديه صادركنندگان فراوردههای نفت، گاز و پتروشــيمی ايران، انجمن كارفرمايی پتروشيمی ايران و اتاق ايران و چين و بانک مركزی در حسابی در آن بگذارند تا نيازی به حواله پول به ايران يا چين نباشــد. از آنجايیكه بسياری از كالاهای چينی كالای نهايی است، شــامل ارز مبادلهای نمیشود و واردكنندگان بايد با ارز آزاد از بازار چين خريداری كنند.

حســينی تصريح میكند: تلاش میكنيم صادركننده پتروشــيمی بتوانــد ريال خود را از واردكننده بگيرد و واردكننده هم بتواند يوان از صادركننده تحويل بگيرد. اين تنها راهی اســت كه فعالان اين حوزه به كمک بانک مركزی به آن دســت يافتهاند؛ زيرا به نظر نمیرســد مشكل بانكی ايران با چين به سهولت و در فاصله اندک حل بشود و شــركتهای ايرانی هم هنوز اين توانمندی را ندارند كه همه قوانين، اســناد و مدارک مورد نيــاز بانکهای چينی را برابر اســناد ايران به آنهــا بدهند. بههرحال هنوز چينیهــا محافظهكارند و با وجود رفع تحريمها، از معامله رسمی با ايران پرهيز میكنند. اميدواريم تا هفته آينده با توجه به بازگشت فعالان پتروشيمی از نمايشگاه گوانجو، اين نشست را برگزار و به اين توافق دست پيدا كنيم.

به گفته او، اين پيشــنهاد از سوی وزير اقتصاد مطرح نخواهد شد و اين صادركنندگان و واردكنندگان محصولات پتروشيمی هستند كه بايد در اين زمينه به توافق برسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.