مونتاژ بالگردهاي روسي در ايران

Shargh - - اقتصاد -

ايسنا:

شــركت هلدينگ بالگــرد روسيه از امضاي توافقنامه مونتاژ توليدات خود در ايران خبر داد.براين اساس قرار است بالگردهاي سبک روسيه با مشاركت شركت پشتيباني و نوسازي بالگردهاي ايران )شركت پنها( در خاک ايران مونتاژ شــوند.آندري باگينســكي، مدير عامل شركت بالگرد روســيه، پس از انعقاد اين قرارداد گفت كــه اين تفاهمنامه گامــي جدي براي تحقق پروژه مونتاژ بالگردهاي ســبک براي همكاران ايرانــي ماســت.وي با اشــاره به وجــود تقاضا براي بالگردهاي ســبک در ايران گفت: شــركت ما دارنده اپراتورهــاي بالقوه اين تجهيزات و فناوري پيشــرفته است كه اين امر تضمينكننده اجراي موفقيتآميز اين پروژه است.بنا بر اين گزارش، اين تفاهمنامه در حاشيه نمايشگاهبينالمللي درمسكو ميان روسيه و ايران به امضا رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.