توتال توافق توسعه پارس جنوبي را تا پيش از تابستان نهايي ميكند

Shargh - - اقتصاد -

مديرعامل شــركت نفتي توتال فرانسه اعلام كرد، اين شــركت قصد دارد پيش از تابستان امسال، توافق با ايران را براي توســعه فاز 11 پــارس جنوبي نهايي كند.به گزارش وزارت نفــت، پاتريک پويان اعلام كرد: اين شــركت فرانسوي اميدوار اســت پيش از تابستان امسال، قرارداد طرح توسعه فاز 11 ميدان گازي پارس جنوبــي را با ايران نهايي كند.وي افزود: تمديد تعليق تحريمهــاي ضدايراني از ســوي آمريــكا، راه را براي امضاي قرارداد نهايي هموار كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.