بازی با سلامت انتخابات

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با دفاع از احمد خاتمی، درخواست ستاد انتخابات را بیپاسخ گذاشت

Shargh - - سياست -

شــرق:

کنش و واکنش بین خطیــب نماز جمعه تهران، شورای سیاســتگذاری ائمه جمعه و ستاد انتخابات کشور درباره انتخابات ادامه دارد.

ســخنان احمد خاتمی در نماز جمعه این هفته درباره تخلف در انتخابات، با واکنش ستاد انتخابات کشــور روبهرو شده بود. این ستاد همان روز جمعه بلافاصله به شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه نامه نوشت و به ســخنان خاتمی اعتراض کرد. اما دیروز اول خــود احمد خاتمی به ســتاد انتخابات جــواب داد و بعــد شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه، بااینحال ســتاد انتخابات کشــور هم کوتاه نیامد و دیروز بازهم اطلاعیه دیگری درباره سخنان احمد خاتمی منتشــر کرد. نکته مهم این ماجرا اما این بود؛ درحالیکه ســتاد انتخابــات در نامه خود به حجتالله تقوی، رئیس شــورای سیاستگذاری ائمه جمعه، درخواســت کرده بــود جمعه آینده برای پاســخ به اتهامات و شــبهات فرصتی به این نهاد داده شــود تا از تریبون نماز جمعه به شبهات پاسخ گفته شود، شــورای سیاستگذاری در پاسخ تند خود به ســتاد انتخابات وزارت کشــور کاملا در برابر این درخواست ســکوت کرده و بهنوعی آن را بیاجابت گذاشته است. احمد خاتمی در سخنرانی روز جمعه خود گفته بــود: «گزارشهای تخلفات اینبار بسیار زیاد اســت». ستاد انتخابات هم دیروز در اطلاعیــه خود نوشــت: «آیا اخلاق سیاســی و تقوای خطیــب محترم جمعه حکــم نمیکند که لااقل از مجریان ســؤالی میکردنــد و اگر مطالب قانعکننده نبود بــه آن میپرداختند؟! و اصولا چرا اینگونه رفتار میشود؟ و بهصراحت در حال القای این شبهه هســتند که انتخابات دارای ابهام جدی است».

بــه گــزارش ایســنا در ادامــه اطلاعیه ســتاد انتخابات وزارت کشــور آمده است: «در خطبههای نماز جمعــه پنجم خردادماه در تهران متأســفانه مطالب نادرست و بعضا خلاف واقع مطرح شد که بهنوعی شیرینی حماســه بزرگ 29 اردیبهشتماه در کام ملت بــه تلخی گرایید... درحالیکه خطیب محترم جمعه بر رعایت تقوی و وحدت و انســجام ملی تأکیــد کرده و آن را از مبانــی نظام جمهوری اســلامی برشــمردند؛ اما در بخشهای دیگری از ســخنان خود بدون بررسی و حتی سؤالی از وزارت کشــور و مجریان و بدون ارائه مســتندات و شواهد متقن، اتهاماتی را متوجه دســتاندرکاران برگزاری انتخابات اعم از اجرا و نظارت کردند که بیان اینگونه مطالب میتوانــد از مصادیــق ایجــاد شــبهه در افــکار و تشــویش اذهان عمومی باشد». در ادامه اطلاعیه ستاد انتخابات وزارت کشــور با اشاره به اینکه تریبون نماز جمعــه باید وحدتآفرین باشــد، آمده اســت: «در کمال نابــاوری و حیرت ایــن تریبون باعث ایجاد شکاف یا تفرقه در جامعه گردیده و با طرح ادعای خــلاف واقع بروز تخلفات بســیار زیاد در انتخابات ریاستجمهوری از جمله کمبود تعرفه در بعضی شعب و عدم ارسال تعرفه سعی در زیرسؤالبردن این حماســه ســترگ داشــتند. درحالیکــه بنا به گزارشهاي مندرج در صورتجلسات تنظیمی )از ســوی مجریان و ناظران( در همه شعب رأیگیری از آغاز اخذ رأی به اندازه کافی تعرفه وجود داشته اســت و آنچه بهعنوان تأخیر در آغاز رأیگیری نیز یاد شــده ممکن اســت به دلیل ضــرورت حضور تمامی عوامل پیش از آغاز اخذ رأی که باید همگی با هم حضور داشته باشند )عوامل صندوق، نماینده فرماندار، ناظرین شورای محترم نگهبان، محافظین صندوق، بازرســی و نماینده نامزدهای محترم( در اندک شــعبی تأخیر حداقلی ایجاد شــده باشد که این موضوع در تمامی انتخاباتهای گذشــته امری طبیعــی بــوده و موجب هیچ خللــی در اخذ رأی نشــده است». در ادامه این اطلاعیه آمده است: «از

حیث تأمین تعرفــه نیز مؤکدا اعلام میدارد قبل از روز اخذ رأی برای تمامی مکانها به اندازه یا بعضا بیش از آمار واجدین شرایط رأیدهنده در آن مکان تعرفه ارسال و فرمانداران و بخشداران نیز بهموقع برای کلیه شعب حوزه خود بر همان اساس تعرفه پیشبینــی کردهاند و در حین اخذ رأی نیز هرکجا با کمبود تعرفه مواجه میشــدند از طریق فرمانداری یا بخشداری در اسرع وقت تأمین شده است.»

اگر شورای نگهبان خلافِ گفتهام نظر داد شرعا به خطایم اعتراف میکنم

به گزارش ایرنا، آیتالله سیداحمد خاتمی دیروز در واکنش، نامهای خطاب به ستاد انتخابات نوشت و در آن آورد: «من گفتهام گزارش از تخلفات رسیده، شورای نگهبان رسیدگی کند، مقصران را به دستگاه قضائــی معرفی و آنــان را به مردم معرفی کند. پس من فقط جرم را گفتهام، معرفی مجرم را به مقام مسئول واگذاشتم... در این خطبه چند بــار تأکید کردم که این تخلفات در سرنوشــت انتخابات تأثیرگذار نیست. یعنی منتخب مردم همان اســت که مــردم برگزیدهاند... . به شــما اطمینان میدهم اگر به خلاف آنچه گفتــهام نظــر دادند من شرعا خود را موظف به اعتراف به خطا میدانم و اعلام میکنم».

درحالیکه خطیب محترم جمعه بر رعایت تقوی و وحدت و انسجام ملی تأکید کرده و آن را از مبانی نظام جمهوری اسلامی برشمردند؛ اما در بخشهای دیگری از سخنان خود بدون بررسی و حتی سؤالی از وزارت کشور و مجریان و بدون ارائه مستندات و شواهد متقن، اتهاماتی را متوجه دستاندرکاران برگزاری انتخابات اعم از اجرا و نظارت کردند درخواستی که بیپاسخ ماند

در نامــه ســتاد انتخابــات کشــور بــه حجتالاسلاموالمسلمین ســیدرضا تقوی، رئیس شورای سیاســتگذاری ائمه جمعه که روز جمعه انتشار یافت، با اشاره به اینکه نماز جمعه قاعدتا باید منادی وحدت و عدالت باشــد، آمده بود که از زبان خطیب نماز جمعه مطالبی نادرست و بعضا کذب در راســتای تفرقه و انشقاق در تجلی مردمسالاری دینی نسبت به عملکرد مجریان و ناظران انتخابات حماســی 29 اردیبهشت مطرح شــده است. ستاد انتخابات از شورای سیاستگذاری درخواست کرده بود که براساس اصل دینی رعایت عدالت و تقوی و انصاف و پاسداشت حقالناس هفته آینده فرصتی برای پاسخگویی به شــبهات و مطالب ناصواب به وزارت کشــور اختصاص پیدا کند تا وزارت کشور به ارائه توضیحات دقیــق و منطبق بر واقعیات اقدام

کند. ســتاد انتخابات همچنین اعــلام کرده بود که پیگیری قانونــی مطالب خلاف واقع را بخشــی از رعایت حقوق مردم میدانیم. این در حالی اســت که دیــروز روابطعمومی شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه در پاسخ به نامه ستاد انتخابات کشور، نهتنهــا از کنش امامجمعه تهــران دفاع کرد بلکه خودش همان اتهامات را دوبــاره مؤکدا تأیید کرد. در نامه دیروز شــورای سیاستگذاری ائمه جمعه، درخواست ستاد انتخابات کشــور برای پاسخگویی هم بیپاســخ گذاشته شده اســت. در نامه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، اول از شیوه انتشار نامه ســتاد انتخابات ایراد گرفته شده است: «این هم از روشهای جدیدی است که مسئولان آن وزارتخانه در پیــش گرفتهانــد، پیش از آنکه نامــهای بهطور رســمی در اختیار مخاطب آن قــرار گیرد، در فضــای مجازی منتشــر میکننــد. در این نامه به تذکرات و ســخنان خطیب محتــرم جمعه تهران، حضرت آیتالله خاتمی اعتراض شــده اســت. اینک باید ببینیم جناب ایشان در خطبهها چه گفتهاند که مورد خشــم شــما و برخی رســانههای همســو با شما در فضای مجازی شده است؟».

دفاع از احمد خاتمی

ایــن اطلاعیه با اشــاره به فرازهایی از ســخنان احمد خاتمی، آن را «سخنان دلسوزانه ائمه جمعه و کمک به دستگاه اجرائی انتخابات» توصیف کرده و خطاب به ســتاد انتخابات کشور نوشته است که «چــرا فیلمها و مســتندات و گزارشهاي تخلفات را انــکار میکند!»؛ شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه نهتنها از ســخنان گفتهشده در نماز جمعه دفاع کرده بلکه حتی اتهامات دیگری هم بر آنچه گفته شده افزوده و نوشته است که طبق گزارشها، حامیان یک نامزد خاص مرتکب محرمات شدهاند. در ادامه این نامه آمده اســت: «شما به کجای این مطالب ایراد دارید؟ شــاید به این بخش از سخنان خطیب جمعه که گفته است تخلفاتی انجام شده است؟ اسناد و مدارکی از اینگونه تخلفات یادشده وجــود دارد ماننــد فیلمها، گزارشهــاي ناظران، گزارشهایــي مردمــی، حتــی گزارشهایي برخی از اعضاي صندوقها و... آیا شــما این مســتندات و نیز اظهــارات دبیر محترم شــورای نگهبان را انکار میکنید؟ چرا تذکرات دلســوزانه ائمــه جمعه را برنمیتابیــد؟ وقتــی امامجمعه محتــرم به مردم میگوید: متولی و مسئول رسیدگی شورای نگهبان و دستگاه قضائی اســت و آنها به هر نتیجهای که رســیدند، مورد قبــول خواهد بود، بــا چنین بیانی به مردمی کــه خود ناظر بر ایــن تخلفات بودند و معترضانــد میگویــد همگان باید بــه روشها و رویههای قانونی ملتزم باشــیم، آیــا اینگونه بیان، کمک به دستگاه اجرائی انتخابات نیست؟».

چرا به محرمات واکنش نشان ندادید

روابطعمومــی شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه در انتهاي اطلاعیه خود هم شــاکی شــده اســت که چرا ســتاد انتخابات از سخنان دلسوزانه ائمه جمعه برمیآشــوبد اما نســبت به رقصیدن در ملأعــام واکنش نشــان نمیدهــد! در اطلاعیه شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه به جای لفظ رئیسجمهــور منتخب از حســن روحانی با عنوان کاندیدای خاص نام برده شــده و آمده اســت: «ای کاش بــه همیــن مقدار کــه از تذکرات دلســوزانه امامجمعه محترم برآشفتید و به سرعت دست به قلم شدید، نسبت به حرکتهای هنجارشکنی که از جانب برخی طرفــداران کاندیدای خاص این روزها صورت گرفته است و دل خانوادههای شهدا، علما و متدینین را شکســت و در ملأعام رقصیدند، برخی حجابها را برداشــتند، شــعارهای ضدارزشهای نظام دادنــد و طبق گزارشهایی، محرمات الهی را مرتکب شــدند و... حداقل بهعنوان کسانی که سر سفره شهدا نشستهاید اظهار انزجار میکردید.»

روایت رسایی از 92 عطف به 88

حمید رســایی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری دیروز مطلبی در اینســتاگرام خــود درباره تخلفات انتخاباتــی آورده و مدعــی شــده آنچــه آن زمان موســوی و کروبی بهعنــوان تخلــف در انتخابات مطرح کرده بودند، بعینه، حالا به صورت گسترده در انتخابات دوازدهم ریاستجمهوری اتفاق افتاده است. او مدعی شده که آن زمان آنها هیچ مستندی برای ادعاهای خود نداشــتند اما حالا: «مســتندات آن به دلیل گســتردگی در فضــای مجازی و حجم گســتردهتری نزد نهادهای نظارتی موجود است.» رسایی مدعی شده است: «اما این فتنهگران دروغگو نهتنها نسبت به آن اعتراض نمیکنند بلکه خود را پیروز میدانند .»! در نوشــته رســایی آمده است: «موســوی در نامهای به برخی از تخلفــات پیــش از رأیگیری اینگونــه اشــاره میکنــد: «بر ایــن تخلفــات جدی کــه فقط بخشــی از آن منعکس شــد و تنها یک مــورد آن برای «ابطال انتخابــات» کافــی اســت، این را نیــز باید افزود کــه انتخابات از آغــاز با شــرایط نابرابــر و با سوءاســتفاده از امکانات دولتی و عمومــی به صورت گســترده و اساســی صورت گرفته که از آن میتوان به موارد زیر به اختصار اشــاره کرد: اســتفاده از رسانه ملی و رســانههای دولتی مثل روزنامه ایــران چه پیش از شروع تبلیغات رســمی و چه بعد از آن به نفع یک کاندیدای خاص/ اســتفاده از هواپیما و وسایل نقلیه دیگر دولتی در ســفرهای تبلیغاتی انتخابات/ بسیج نیروهای ادارات و آموزشوپرورش با حکم مأموریت برای شرکت در مراسم استقبال از کاندیدای خاص/ افتتاح پروژههای عمرانــی در ایام انتخابات/ افتتاح پروژههای ناتمام بهعنوان پروژههای تمامشــده مثل پــروژه راهآهن شــیراز- اصفهــان/ پرداخت حقوق معوقه کارکنان دولت و فرهنگیان و افزایش حقوق بازنشستگان و توزیع ســهام عدالت در ماههای آخر منتهی به انتخابات... همه این موارد به علاوه موارد فراوان دیگــر در صورتی که با اندک توجه به قوانین مورد بررســی قرار گیرد، از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور میباشد».

کاش به همین مقدار که از تذکرات دلسوزانه امامجمعه محترم برآشفتید و به سرعت دست به قلم شدید، نسبت به حرکتهای هنجارشکنی که از جانب برخی طرفداران کاندیدای خاص این روزها صورت گرفته است... حداقل بهعنوان کسانی که سر سفره شهدا نشستهاید اظهار انزجار میکردید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.