آینه

Shargh - - سياست -

فرصتی برای رئیسجمهور منتخب

... حفاظــت از گوهــر گرانبهــای اعتدال، وظیفهای حتمی است که رئیسجمهور باید به آن همــت بگمارد. اعتدال در انتخاب همکاران اجرائی، یکی از انتظاراتی است که عموم مردم از رئیسجمهــور دارند. میدانیــم که بعضی از جناحهای سیاســی بهخاطــر حضور پررنگ در انتخابات ریاســتجمهوری 29 اردیبهشت درصدد ســهمخواهی هستند. مشــی اعتدالی ایجــاب میکنــد رئیسجمهور منتخــب، زیر بار ســهمخواهان نرود و همــکاران خود را با تکیــه بر معیــار شایستهســالاری و بیاعتنا به وابستگیهای جناحی انتخاب کند و حتی اصرار داشــته باشــد عناصر افراطی را از هر جناحی باشند به جمع همکاران خود راه ندهد...

تلاش برای خاموشکردن صدای ملت بهــرام پارســایی:

... تیمــی در مجلــس از فراکســیون ولایــت، درصــدد برانــدازی علی مطهــری و همینطــور محمدعلــی وکیلی از هیئترئیســه مجلــس هســتند و میخواهند ترکیب هیئترئیســه مجلــس را تغییر دهند، آنهم بهدلیل دیداری کــه این دو نفر با رئیس دولــت اصلاحــات داشــتند. این عــزم در این گروه از نمایندگان اصولگرا جزمتر شــده است کــه صندلــی نایبرئیس و همینطــور دبیری هیئترئیســه را از این دو نفــر بگیرند. واقعیت این اســت که یک گروه خواهان آنند تا دیگر این دو در هیئترئیسه نباشــند از چند ماه قبل هم بهدنبال این موضوع بودند.

تحریمهای جدید از راه رسید

... افزایــش فشــارها بر روی ایــران پس از انتخــاب مجدد روحانی در حالی اســت که در روزهای گذشته «جان کری»، وزیر خارجه سابق آمریکا، در صفحــات اجتماعی اعلام کرده بود: «باید پیامدهای رویارویی بدون مذاکره را در نظر داشته باشــیم». اما ظاهرا وعدههای انتخاباتی روحانــی مبنی بــر رفــع تمامــی تحریمهای غیرمرتبط با هســتهای، آمریــکا را برای تحریم بیشتر، ترغیب کرده اســت. کارشناسان مسائل بینالملــل بــر ایــن باورند کــه برجــام از نظر آمریکاییها با اجرای تعهدات ایران تمام شــده و تعهدات آمریکا روی کاغذ باقی خواهد ماند و نیازی به پارهشدن ندارد و اگر دولت ایران انتظار وعده نسیه جدیدی! از ســوی آمریکا دارد باید امتیاز نقد جدیدی! بدهد...

پزشکیان و مطهری خط قرمز اصلاحطلبان

طیف موســوم به مســتقلین که همان طیف حامی علی لاریجانی، رئیس مجلس، محســوب میشــوند و در انتخابات مجلس دهم اکثر آنها با قرارگرفتن در فهرست اصلاحطلبان وارد مجلس شــدند؛ حــالا در انتخابات هیئترئیســه مجلس قصد ائتلاف با طیف نزدیــک به جبهه پایداری را دارند، همین امر باعث شــد تــا امیدیها مجبور شوند تصمیم بگیرند در انتخابات هیئترئیسه به فهرست مســتقلی فکر کنند. امیدیها حفظ دکتر پزشــکیان و علی مطهری در لیســت نایبرئیسی مجلــس را بهعنوان خط قرمز خــود عنوان کرده و به ادامه وضعیت موجود هیئترئیســه راضی هســتند... . هرچه هســت زمزمهها بیانگر تلاش بــرای حذف علــی مطهــری از هیئترئیســه و جایگزینی حاجیبابایی به جای اوســت. تلاشــی که از چندی پیش و بهویــژه بعد از دیدار اعضای فراکسیون امید با سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحــات، بــه اوج خودش رســید. در آن دیدار تعــدادی از اعضای هیئترئیســه از جمله علی مطهری حاضــر بودند و نمایندگان جبهه پایداری علاوه بــر نطقهای تند و تیز علیه آنها، شــکایتی را هــم به هیئت نظارت بر رفتــار نمایندگان داده بودند. شکایتی که البته به جایی نرسید... .

تخلفات حلال و حرام!

«... رأی مردم پشتوانه و سرمایه ملی است. از تمکیــن بــه صنــدوق رأی و قبول ســلامت انتخابات هیــچ جریانی ضرر نمیکند»؛ هرچند که اندکی بعد این سخنان جهانگیری به سخره گرفته شــد و عوامل رســانهای این جریان او را بــه ســال 88 ارجاع دادنــد و گفتنــد مگر آن ســال میزان رأی ملت نبود؟! این خلط مبحث توســط آنهایی که خود را مدعی اخلاقگرایی و انقلابیگری میخوانند بســیار برای مردم جای تأمل داشــت. اینکه اگر در ســال 88 اشتباهی نیز رخ داده اســت، چرا باید در این سال دوباره همان مســیر پیــش برود؟ حــال بایــد منتظر مانــد و دید کــه در ادامه، ایــن جماعت برای زیرســؤالبردن انتخابات چه برنامههایی را در ســر میپرورانند. آیا قصــد دارند همینگونه به تلخکردن کام مردم و زیرســؤالبردن انتخابات ادامه دهند یا اینکه میزان را رأی مردم میدانند و به آن تمکین میکنند؟...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.