9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سياست -

احمدینژاد: حادثه حســینیه سیدالشهدای شــیراز ســند دیگری از رســوایی عوامل زبون دشمن است

سخنگوی دولت: اهداف دولت نهم منطبق بر مطالبات رهبر معظم انقلاب است

باهنر: دوم خــرداد یک زلزله پنج تا شــش ریشتری بود

وزیــر دفاع در دیــدار همتای ســوری خود: ســوریه متحد اســتراتژیک جمهوری اسلامی ایران است

وزیــر نفــت در مسجدســلیمان: قطعــات موردنیاز صنعت نفت توسط سازندگان داخلی تأمین میشود

جان کری: سیاســت گفتوگونکردن با ایران شکست خورده است

اماراتیها از حمایت مسکو به نفع خود خبر دادند؛ دخالت روسیه در ماجرای جزایر سهگانه ایرانی

مجلس هفتم در میــان اعتراض نمایندگان به کار خود پایان داد؛ رأی منفی به لایحه دولت و کنایهگویی به حدادعادل

سخنگوی دولت: جریان نخبهگرا و رسانهها در کار خود تجدیدنظر کنند

جان کری سناتور آمریکایی: مذاکره مستقیم مانع دستیابی ایران به توان هستهای

محمــود احمدینــژاد در حکمــی پرویــز داوودی را بهعنــوان «عضو و جانشــین رئیس کارگروه تحولات اقتصادی» منصوب کرد

احمدینــژاد: کاروان حقجویان راه خود را ادامه خواهد داد

رأی قاطــع اصولگرایان مجلس هشــتم به لاریجانــی. فراکســیون اکثریت، هیئترئیســه پیشنهادی خود را برگزید

سیدحســن خمینی: نباید اجازه دهیم راه و اندیشه امام )ره( متهم به ناکارآمدی شود

متکی، توافــق صلح را به ملت لبنان تبریک گفت

کاهش تعرفه واردات پودر شوینده با خروج از سبد حمایتی دولت تصویب شد

سخنگوی دولت: قدرت فراملی ایران، ثمره حاکمیت گفتمان دولت نهم است

منوچهر متکی، وزیر امور خارجه: خواســتار همکاری تهــران - توکیو برای تأســیس بانک سوخت هستهای شد

مجید انصاری، دبیر اجرائی مجمع روحانیون مبــارز: اقلیت مجلس هفتم از انســجام کافی برخوردار نبود

سالک، ســخنگوی جدید جامعه روحانیت مبارز: مصباحیمقدم، خود استعفا داده است

حســین ســبحانینیا، عضــو هیئترئیســه مجلس: نقــاط قوت مجلس هفتم، بیشــتر از ضعفهای آن بود

حدادعــادل: اصــل بــرای ما، همــکاری با دولتهای هشتم و نهم بود

وزرای دفاع ایران و سوریه بر گسترش روابط دفاعی و مبارزه با تروریسم تأکید کردند

سخنگوی دولت: سود بانکی همان است که رئیسجمهور گفت

سخنگوی وزارت خارجه: در واکنش به یک پیشنهاد؛ روابط ایران و امارات نیازی به میانجی ندارد

رئیس کمیســیون امنیت و سیاست خارجه: کنسرسیوم چراغ سبز ایران به 1+5 است

سیدحسن خمینی: نگذاریم عواملی جامعه را از روح مکتب امام تهی کنند

رئیسجمهور انتصاب سفرا را به کارگروه 13 نفره دولت واگذار کرد

وزیــر بازرگانــی: تثبیت قیمــت موادغذایی ناممکن است

میشل سلیمان رئیسجمهور لبنان خواستار ادامه حمایتهای جمهوری اســلامی ایران از لبنان شد

سیدحســن خمینــی: فریــاد در دفــاع از آرمانهای امام راحل دفاع از خودمان است

اعــلام آمادگــی دو شــرکت بلژیکــی برای احداث یک میلیون مسکن در ایران

روزنامه تایمز: آمریکا مدرکی دال بر دخالت ایران در عراق ندارد

وزیر بازرگانی از عملکرد دولت برای مقابله با تشدید گرانی دفاع کرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.