تابهحال رأی حرام نداشتهایم

Shargh - - سياست -

اصولگرایــان در حالی بر طبل تخلف میکوبند و رئیس جامعه روحانیت، آراي رئیســی را 16 میلیون رأی حــلال خوانــده اما دیروز تقی رهبر عضو جامعــه روحانیت مبارز برخلاف ادعــای رئیس خود گفته اســت: «ما تا حالا رئیسجمهوری با رأی حرام نداشــتهایم. مجددا تأکید میکنم در ایران رئیسجمهوري نداشــتهایم که با رأی تقلبی و حرام روی کار آمده باشد. مراجع رسیدگیکننده مثل هیئت نظارت و وزارت کشور انسانهای بیدینی نیستند». او گفته است: «اگر تخلفی هم شده باشد، جزئی است و در مقابل آرای میلیونی مردم ناچیز اســت. اگر مسلم شود تخلفی شده، تعدادی از آرا را حذف میکنند اما این سرنوشت انتخابات را تغییر نمیدهد. هیچ دولتی با رأی حرام در ایران ســر کار نیامده. حتی نمایندگان مجلس هم اینطور بالا نیامدهاند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.