نگراني فرانسه از كارخانه موشکي جديد ايران

Shargh - - ديپلماسي -

ايســنا:

رومان نــادال، ســخنگوي وزارت خارجه فرانســه درباره ســاخت ســومين کارخانه ســاخت موشــک بالستيک ايران ابراز نگراني کرد و مدعي شد: ايرانيها بايد به قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملــل متحد پايبند بمانند و از ايجــاد تنش در منطقه خــودداري کنند. به گفتــه نادال، هــر اقدامي که در راستاي ساخت موشکهاي بالستيک با قابليت حمل کاهک هســتهاي صورت بگيرد، بنا بر مفاد قطعنامه 22۳1 شوراي امنيت ســازمان ملل ممنوع است. اين در حالي اســت که مقامات ايران همــواره ضمن رد اين ادعاهــا، تأکيد کردهاند که برنامه موشــکي ايران براي دفاع ضروري بوده و بههيچوجه نقض برجام يا قطعنامههاي سازمان ملل محسوب نميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.