عراق وارد سياستهاي ضدايراني ترامپ نميشود

Shargh - - ديپلماسي -

ايســنا:

ابراهيم الجعفري وزير خارجــه عراق در مصاحبه با روزنامه اســپانيايي «آبث» در پاســخ به ســؤالي مبني بر اينکه ترامپ خواســتار شــکلگيري جبههاي جديد برابر ايران شــده اســت و آيا عراق در چنين اقدامي مشارکت خواهد کرد؟ افزود : عراق وارد سياســتهاي محوري يک کشــور عليه کشور ديگري نخواهد شــد.او افزود: واقعيتهاي زيادي عراق را با ايران )جغرافيا، تاريخ، مسائل اجتماعي، منافع مشترک و...( پيوند زده است. تهران به هيچ منطقهاي از عراق حمله نکرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.