ادعاهاي تکراري بحرين

Shargh - - ديپلماسي -

فارس:

علي بن محمد الرميحي وزير اطاعرساني بحريــن بار ديگر بــا متهمکردن ايران بــه حمايت از تروريســم و مداخله در امور داخلي کشورهاي عربي، جامعه جهاني را به مقابله با ايــران فراخواند. او در گفتوگو با روزنامه سعودي «الشرقالاوسط» اجاس اخير عربي- اســامي و آمريکايي در رياض را اقدامي در جهت تشديد فشــارهاي بينالمللي بر ايران براي عدم مداخله در امور ديگران، احترام به اصول حسن همجواري، توقف حمايت از تروريستها و پايبندي به قوانين و معاهدات بينالمللي خواند و جامعه جهاني را به تشريک مساعي براي بازدارندگي تروريسم ايراني و خشــکاندن منابع مالي و فکــري گروههاي افراطي دعوت کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.