زگریوهر ستاشدیيدهق تمارتوعلريه تروريسم

Shargh - - جهان -

ســران گروه هفــت ) G۷) در حالــي در آخرين روز نشســت خود در ايتاليا، پيرامون مســائلي مانند بحران مهاجــرت، تجارت، تغييــرات آبوهوايــي و مبازره با تروريســم به بحث و تبــادل نظر پرداختنــد که حادثه دلخراش انفجار تروريســتي در شــهر منچســتر که به کشتهشــدن ۲۲ نفــر انجاميد، ســايه ســنگيني بر اين نشســت انداخته بود. شــايد به همين دليل در توييت «دونالد ترامپ»، رئيسجمهوري آمريکا، درباره نشست ديــروز اينطور عنوان شــده بود که تروريســم در رأس مباحث مطروحه قرار دارد. در روز نخست اين نشست، ســران کشــورهاي عضو گروه هفت متعهد شــدند تا براي مبارزه با تروريســم اقدامات جديدي را در دستور کار قرار دهند. در همين راســتا و براي مقابله با تهديد افرادي که از کشــورهايي مانند سوريه، عراق و ليبي به اروپا برميگردند، مقرر شــد تا افراطيــون غربي که در کشورهاي خارجي ميجنگند، تحت پيگرد قانوني قرار گيرنــد. به نظر يک راه براي کاهــش اين مخاطرات، به اشتراکگذاري اطلاعات کشورهاي مختلف درخصوص هويــت جنگجويــان خارجي اســت که ميکوشــند از طريق يک کشور سوم به کشورهاي خود برگردند. گفته ميشــود که «ســلمان عبدي»، عامل انفجار منچستر، پيــش از انجام اين عمليات تروريســتي به ليبي ســفر کرده بود. به گــزارش خبرگزاريها، رهبران گروه هفت درخصوص صدور بيانيهاي درباره مبارزه با تروريسم در حالي به توافق رســيدند که درخصوص ساير مباحث، توافق براي صدور بيانيه با کشوقوسهايي همراه بود.

مهاجرت: از تهديد تا فرصت

علاوه بر تروريســم، بحث مهاجــرت نيز از اهميت بالايــي در اين نشســت برخــوردار بود که بر ســر آن، اختلافنظرهايي ميان ايالات متحده و ســاير کشورهاي اروپايي وجود داشــت. جالــب اينکه دوميــن روز اين نشســت در حالي آغاز به کار کرد که علاوه بر رؤســاي صنــدوق بينالمللــي پول و بانــک جهانــي، رهبران کشــورهاي تونس، کنيا، اتيوپــي و نيجريه نيز به جمع اعضاي گروه هفت در شهر تائورميناي سيسيل پيوسته بودند. به نظر ايتاليا شهر تائورمينا را از اين جهت براي برگزاري نشست رهبران گروه هفت برگزيد تا توجهها را به آفريقــا و مخاطراتي که مهاجران در ورود به اروپا با آن مواجهند، جلب کند.

ايتاليا مصمم است تا کشورهاي ثروتمند جهان را به حمايت از توسعه اقتصادي کشورهاي آفريقايي تشويق کند تا جوانان کمتري مجبور شــوند خطر مهاجرت به اروپا را به جان بخرند. در سال جاري بيش از هزارو ۵00 مهاجر در آبهاي درياي مديترانه غرق شــدهاند. ايتاليا همچنين اميــدوار بود با برجســتهکردن تأثيرات مثبت مهاجرت، از کشــورهاي صنعتي بخواهد تا با گشــودن مجاري قانوني بيشــتر، از خيــل مهاجراني که راههاي پرخطر و غيرقانوني را براي ورود به کشورهاي اروپايي برميگزينند، بکاهند. با اين حــال، طبق گزارش رويترز، طرحهاي پيشــنهادي ايتاليا که بــه مزاياي مهاجرت و ايجــاد راهکاري براي امنيت غذايي ميپرداختند، پيش از برگزاري اين نشســت به علت مخالفت انگلســتان و ايالات متحده از دستور کار خارج شدند.

در كشاكش مليگرايي و جهانيشدن

گــروه هفــت از زمــان شــکلگيرياش يکــي از طرفــداران پروپاقــرص تجــارت آزاد بوده اســت. در نشست ســال گذشته ســران اين گروه در ژاپن، بر لزوم عــدم حمايــت از توليــدات داخلي تأکيد شــد اما اين پيش از بهقدرترســيدن ترامــپ در ايالات متحده بود که اکنون شــعار «نخســت آمريکا» را سر ميدهد. اين نگراني وجود دارد که ترامپ با بهســخرهگرفتن برخي از پيمانهــاي همکاري بينالمللي از جمله ســازمان تجارت جهانــي و همچنين مواضــع او در قبال پيمان تجــاري ترنسآتلانتيــک، سياســت حمايــت از توليد داخلي را در پيش گيرد. پيش از اين نيز ترامپ با اشاره به صادرات خودروهاي آلماني به آمريکا و تراز تجاري مثبت اين آلمان نســبت به آمريکا، آلمانيها را «خيلي بــد» توصيف کرده بود. با اين حال، اظهارات مقامات و ديپلماتهاي حاضر در اين نشســت، از تلطيف مواضع ضدجهانيگرايي ترامپ در نتيجه تبادل نظر با ســران کشــورهاي گروه هفت خبر ميداد. ســران گروه هفت همچنيــن درباره اتخاذ اقدامــات تنبيهي اضافي عليه روسيه به دليل مداخله اين کشور در اوکراين به توافقي دست نيافتند.

تغيير موضع ترامپ در مقوله تغييرات آبوهوايي

ترامپ که پيشتر در يک اظهارنظر جنجالي، پديده گرمايــش زمين را يک «فريب» خوانده بود، بارها تهديد کرده آمريــکا را از توافق پاريس بيرون خواهد کشــيد. او روز جمعه خطاب به ســران کشــورهاي گروه هفت گفت هنوز در پذيرش توافق پاريس درباره کاهش توليد گازهاي گلخانهاي به جمعبندي نرسيده است . «آنتونيو گوترش »، دبير کل ســازمان ملل، نيز که براي حضور در اين نشست در سيسيل به ســر ميبرد، گفت اين توافق بدون اعتنا به موضع ترامپ به قوت خود باقي خواهد مانــد. هرچند بنا بر اظهــارات «گري کوهن»، مشــاور اقتصادي ترامپ، به نظر ميرســد صحبت و تبادل نظر با ســران هفت اقتصاد دنيا علاوه بــر تجارت آزاد، نظر ترامپ درباره گرمايش زمين را نيز تعديل کرده باشــد. در مقابل کشــورهاي عضو گروه هفت نيز توافق کردند تا به آمريکا بــراي تصميمگيري درخصوص توافقنامه پاريس وقت بيشــتري دهند. دونالــد ترامپ در حالي اولين تور ســفرهاي خارجي خود را به پايان ميبرد که به گزارش نيويورکتايمز در طول اين ســفر، گاف بزرگي نداده اســت. با اين حــال از نظر «جيمز پــي. روبين،» معاون اســبق وزير خارجه، باوجود تلاش براي ترميم چهــره بينالمللي ترامپ در اين ســفرها، دولت جديد هيــچ کار خاصي در جهــت بازيابي احتــرام و جايگاه آمريکا در مقام يک رهبر بينالمللي نکرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.