«کوشنر»؛ داماد دردسرساز!

Shargh - - جهان -

تلفــات نزديــکان «دونالــد ترامــپ»، رئيسجمهــوري آمريــکا به واســطه ارتباط آنها با روســيه همچنان ادامه دارد و به نظر ميرســد بعد از کناررفتــن «مايکل فلين» اينبــار نوبت به داماد پرحاشيه پرزيدنت رســيده باشد. به گزارش خبرگزاري مهر، «جرد کوشــنر»، دامــاد ترامپ را ديگر نميتوان يک مشــاور ســاده در کاخ ســفيد دانســت؛ چون از دو ماه قبل و بعد از افشاشــدن وجود اختلاف ميان نزديکان ترامپ، کوشــنر گوي سبقت را از رقيباني همچون «استيو بنن» گرفت و تبدل به يکهتاز کاخ سفيد شد.

امــا فعاليتهاي کوشــنر داراي حاشــيههاي بسياري براي کاخ سفيد بوده؛ از قبيل سفر به چين و دادن وعده ويزاي آمريکا در عوض سرمايهگذاري در املاک خانواده کوشنر در آمريکا يا مورد جديدتر کــه مربوط به تماسهاي او با ســفير روســيه در واشنگتن ميشود.

براساس فضاي موجود در آمريکا حاشيه جديد ميتواند براي کوشــنر دردسرساز باشد؛ چون هم کنگــره و هم فضاي عمومي آمريکا بســيار درباره رابطه تيم ترامپ با روسيه حساس شدهاند؛ بهويژه آنکــه بعد از برکنــاري «جيمز کومي» از رياســت پليس فدرال آمريکا )افبيآي( اين حساســيتها بيشتر شده است.

خط تماس پيشنهاد كوشنر

گفته ميشود دليل اصلي اخراج کومي از سوي ترامپ، تحقيقاتي بود کــه افبيآي درباره ارتباط نزديکان ترامپ با روســيه انجام ميداد. ماجراي ايــن حاشــيه جديد که بــه نوعي ميتــوان آن را افشاگري دانست، از اين قرار است که گزارش شده در ماه دسامبر، جرد کوشنر، داماد و مشاور ترامپ از «ســرگئي کيســلياک»، سفير روســيه در آمريکا خواسته تا يک خط ارتباطي محرمانه براي ارتباط با کاخ کرملين برقرار کند. اين خط تماس محرمانه براي مذاکره درباره ســوريه و ســاير سياســتها پيشنهاد شــده اســت. روزنامه «نيويورکتايمز» با اشاره به اين خواسته کوشنر از روسيه، گفته چنين خــط ارتباطي شــکل نگرفته اســت. در اين ميان، وکلاي کوشــنر گفتهانــد موکل آنها آماده اســت اطلاعات مربوط به ديدار با کيســلياک را در اختيار نمايندگان کنگره آمريکا بگذارد.

آنها درعينحال خاطرنشان کردهاند که کوشنر تماسهــاي تلفنــي با کيســلياک در حــد فاصل ماههاي آوريل تا نوامبر )پيش از برگزاري انتخابات آمريــکا( را به يــاد نميآورد. اين در حالي اســت کــه ادعاهاي جديد درباره کوشــنر را روزنامههاي نيويورکتايمز و واشنگتنپســت مطرح کردهاند و کوشــنر تا کنون درباره اين گزارشها اظهارنظري نکرده است.

رســانههاي آمريکايي ميگويند در ديداري که برقراري خط ارتباطي محرمانه مطرح شده، مايکل فلين، مشاور ســابق امنيت ملي آمريکا نيز حضور داشته و اين ديدار در برج ترامپ در نيويورک برگزار شــده است. مايکل فلين در ماه فوريه پس از آنکه معلوم شــد درباره تماسهايش با روسها دروغ گفته، مجبور به استعفا شد.

واشنگتنپســت پيشتــر گفتــه بود بازرســان افبيآي روي ديدار ســال پيش کوشــنر با ســفير روســيه و همچنين ديدارش با «سرگئي گورکف،» يــک بانکــدار روس متمرکــز شــدهاند. مقامات اطلاعاتي آمريــکا بر اين باورند که روســيه تلاش کرده انتخابات رياســتجمهوري نوامبر گذشته به نفع ترامپ رقم بخورد.

كلينتون: ترامپ استيضاح ميشود

از ســوي ديگر، هيــلاري کلينتــون در انتقادي بيســابقه از دونالــد ترامــپ، ايــن رقيــب ســابق انتخاباتي خــود را بــا ريچارد نيکســون، رئيسجمهوري اســبق آمريکا مقايسه کرد و گفت او به دليل مانعتراشــي در روند قضائي استيضاح خواهــد شــد. بــه نوشــته روزنامــه اينديپندنت، کلينتون در ولســلي کالج خطاب به دانشــجويان گفت: ما از انتخابات رياســتجمهوري پيشين و از رياستجمهوريِ مردي عصباني هستيم که فردي را اخراج کرده کــه تحقيقاتي را عليه او در وزارت دادگســتري به جريــان انداخته بــود. او به دليل مانعتراشي در روند قضائي و اجراي عدالت نهايتا کارش به استيضاح کشــيده ميشود و رسوايي به بار ميآيد.

هيلاري کلينتون در سخناني که آشکارا دونالد ترامــپ را با «ريچارد نيکســون»، رئيسجمهوري اسبق آمريکا مقايسه ميکرد و به رسوايي واترگيت اشــاره داشــت، رهبر جمهوريخواه کاخ سفيد را مورد انتقاد قرار داد.

ايــن اولينبــاري نيســت کــه دموکراتهــا دربــاره احتمــال اســتيضاح ترامــپ ســخن ميگوينــد. گمانهزنــي درباره احتمال اســتيضاح رئيسجمهوري آمريکا در کنگره به گوش ميرسد. ســناتور جان مککين حتي گفته اســت، رسوايي دولــت ترامپ به انــدازه و حد واترگيت رســيده است. رسوايي واترگيت به وقايعي اطلاق ميشود که ميان سالهاي ‪-۱۹۷۵ ۱۹۷۲‬در هتلي به همين نام در واشنگتن اتفاق افتاد که منجر به استيضاح و سپس کنارهگيري ريچارد نيکسون، رئيسجمهور وقت ايالات متحده آمريکا شــد. او ستاد انتخاباتي دموکراتهــا را شــنود ميکرد و پــس از پيروزي نيکسون در انتخابات، اين مسئله فاش شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.