خون در برابر خون

Shargh - - جهان -

يــک روز پس از حمله مردان مســلح به زائران قبطــی در مصــر که ۲۸ کشــته بهجای گذاشــت، جنگندههای مصری به اردوگاههای تروريستهای مســتقر در ليبی حمله کردند. آنطور که نيروهای هوايــی مصر در بيانيه روز گذشــته خود اعلام کرد، در اين حمله که جمعهشــب و روز شــنبه صورت گرفت اردوگاه آموزشی اين نيروهای تروريستی کاملا تخريب شــد. در اين بيانيه آمده اســت که نيروهای مصری تروريستهايی را مورد هدف قرار دادند که در حمله به اتوبوس حامل مسيحيان در مصر حمله کرده بودند. مردان مسلح روز جمعه با حمله به مينیبوس زائــران در نزديکی شــهر منيا حداقــل ۲۸ نفر را کشــتند و ۲۵ ديگــر را زخمــی کردند. در پی اين حملــه عبدالفتاح سيســی، رئيسجمهور مصر، گفت «برای حمله به اردوگاههای تروريســتها هر جا که باشد درنگ نخواهد کرد. او در يک سخنرانی تلويزيونی تأکيد کرد کشورهای حامی تروريسم بايد مجازات شــوند و از دونالد ترامــپ، رئيسجمهور آمريکا، کمک خواســت. به گفته سيســی در طول يک سال اخير دســتکم هزار خودروي شاسیبلند متعلــق بــه گروههای تروريســتی هنــگام عبور از مرز ليبی به ســوی مصــر هدف ارتــش مصر قرار گرفته و منهدم شــده که ۳00 مــورد آن مربوط به سهماهه اخير بوده است. به نظر میرسد اظهارات سيسی پاســخ به منتقدانی اســت که میگويند با وجود حملات پیدرپی به مســيحيان، دولت مصر تلاش کافی را برای حمايت از مســيحيان نمیکند. درگيریهای ليبی و حضور تروريستها در اين کشور دامن کشــور همسايهاش يعنی مصر را هم گرفته و در ماههای اخير حملات تروريســتها در شهرهای مختلف مصر افزايش يافته است. در پی سرنگونی معمــر قذافی در ليبی اين کشــور درگير جنگهای فرقهای و مبارزه گروههای مختلف شــده و جنگی داخلــی در اين کشــور در گرفته اســت. در آخرين درگيری نيروهــای رقيب در پايتخت ليبی دهها نفر کشته و زخمی شدند. گزارش شده که در حملات شورشيان به نيروهــای حامــی دولت در طرابلــس، پايتخت ليبی، حداقل ۲۸ نفر کشــته و ۱۳0 نفر زخمی شدهاند. همچنين صــدای انفجارهای متعددی در شــهر شنيده شــده و شــاهدان گفتهاند مناطق مســکونی در جنوب پايتخت گلولهباران شــدهاند. همچنين گروهی از شورشيان با حمله به يک زندان تلاش کردهاند شــماری از زندانيان مشهور ازجمله عبــدالله سنوســی، رئيس اطلاعــات دوران معمر قذاقــی، را آزاد کنند. اين افراد نگهبانــان زندان را کشتند و هنوز از سرنوشت زندانيان خبری در دست نيست. يک گروه اسلامگرا اين زندان را اداره میکرد. دولت مورد حمايت جامعه جهانی از مارس ۲0۱۶ در طرابلس مســتقر شده ولی هنوز نتوانسته است کل شهر را تحت کنترل خود درآورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.