مشعل: آماده مذاكره مشروط با اسرائيل هستيم

Shargh - - جهان -

مقاومت زندانيان فلســطيني به نتيجه رســيد و صبح روز گذشته گروه زيادي از زندانيان فلسطيني پس از مذاکره طولاني رهبران اعتصابغذاکننده و مقامات اداره زندانهاي رژيم اســرائيل، بعد از 40 روز به اعتصاب غذاي خود پايان دادند. بر اســاس گزارشهــا، به گفته عيســي قراقــع، رئيس هيئت امور زندانيان فلســطينی، زندانيان فلســطيني بعد از توافق با کميته اعتصاب غذا به رياســت «مروان البرغوثي»، درباره خواستههاي زندانيان بعد از ۲0 ســاعت مذاکراه در زندان عســقلان، روز گذشته به اعتصــاب غذاي خــود پايان دادنــد. حــدود هــزارو ۸00 زندانــي فلســطيني از روز ۱۷ آوريل در يک حرکت جمعي، در اعتــراض بــه وضعيــت زندانهــاي رژيم اســرائيل و نقــض حقــوق اوليــه خود، دســت به اعتصاب غذا زدند. بر اساس گزارشها، در مذاکــره رهبــران زندانيــان اعتصابکننــده با مقامات زندانهاي اســرائيل، توافق شده زندانيان فلســطيني بتوانند دوبار در ماه با اعضاي خانواده و نزديکان خود ملاقات حضوري داشته باشند و در تماسهاي تلفني نيز آزادتر باشــند. اين پيروزي که يکي از معدود موفقيتهاي اخير طرف فلســطيني اســت، در حالي محقق شــد که وزراي اســرائيلي بارهــا گفته بودند بــه هيچ کدام از خواســتههاي اعتصابغذاکننــدگان اعتنايي نخواهند کرد. بيش از شش هزار فلســطيني در ارتباط با درگيري رژيم اسرائيل و فلســطين در زندانهاي اســرائيل اسير هستند که اتهامهای آنها متفاوت است؛ از جرائمي مانند پرتاب ســنگ و داشتن اسلحه گرفته تا حمله به سربازان و غيرنظاميان اسرائيلي.

تغيير رويكرد حماس

درحاليکــه زندانهاي رژيم اســرائيل همچنان از فلســطينيها پرميشــود و مقاومت مردمي هم ادامــه دارد، حماس تصميم گرفتــه رويکرد خود را تا حدودي تغيير دهد. خالد مشــعل، رئيس پيشين دفتر سياســي حمــاس، در گفتوگو بــا هفتهنامه آلمانــي اشــپيگل از آمادگي مشروط اين ســازمان افراطي براي ســازش با اســرائيل خبر داد. او که بهتازگي از رياســت دفتــر سياســي حمــاس کنار رفتــه، در ايــن گفتوگــو بــا تأکيــد بر خطمشــي و رويکرد عملگرايانه جديد حماس، بــار ديگر از آمادگي اين ســازمان براي پذيرش کشور مســتقل فلسطيني در مرزهاي ۱۹۶۷ سخن گفت. خالد مشعل اعلام کرده اگــر حماس احســاس کند اســرائيل ارادهاي جدي براي صلح دارد، متقابلا آماده سازش است. او با اين همه، از مقاومت در اشــکال خشونتآميز آن دفاع کرده و گفته اســت: «اين براي ما خشونت نيست». رهبر سياسي سابق حماس ميگويد: «ما از خودمان با هر ابزار و وســيله نظامي که در اختيارمان باشــد، دفاع ميکنيــم. البته ترجيح ميداديم ســلاحهاي پيشرفتهاي داشته باشيم که اسرائيل دارد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.