آغاز فاز نهایی عملیات موصل

Shargh - - جهان -

نيروهای عراقی در راســتای آغاز عملياتی بزرگ عليــه آخرين مقرهــای گروه تروريســتی داعش در بخــش قديمی موصــل، يــورش به ســه محله و بيمارستان الجمهوری را آغاز کردند. به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه خبــری العربيه، اين نيروها حملات خود را در محورهای جنوبی و شمالی بخش قديمی موصل با موشــکهای گــراد و آتــش توپخانه آغاز کــرده و پايگاههای داعش و اســتحکامات اين گروه تروريســتی را در بابالطوب، بابجديــد، الفاروق و الزنجيلی هدف قرار دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.