ناکامی اپوزیسیون ونزوئلا برای جلب حمایت ارتش

Shargh - - جهان -

پليس ضدشــورش ونزوئــلا معترضانی را که قصد داشــتند به يک پايگاه نظامــی کليدی وارد شــوند، با شــليک گاز اشکآور و اســتفاده از آب پرفشــار متفــرق کرد. به گــزارش ايســنا، به نقل از خبرگزاری فرانســه، اپوزيســيون ونزوئلا تلاش دارد حمايــت نيروهــای نظامی اين کشــور را که اصلیترين ســتون دولت سوسياليست نيکولاس مــادورو، رئيسجمهــوری ونزوئــلا، محســوب میشود، به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.