مرگ 50 افغان در روز اول ماه رمضان

Shargh - - جهان -

يــک عامل انتحــاری با منفجرکــردن خود باعث کشتهشــدن ۱۸ نفــر شــد. همچنين درگيــری ميان نيروهای امنيتی و شبهنظاميان در افغانستان همزمان بــا آغاز ماه رمضان، باعث کشتهشــدن ۳۶ نفر شــد. به گزارش بیبیســی، گل محمدين منــگال، رئيس بخش سلامت خوست، گفت در اين ولايت يک عامل انتحــاری با انفجار يک خــودرو در نزديکی يک زمين فوتبال نزديک به يک پايگاه نظامی باعث کشتهشدن ۱۸ نفر و زخمیشدن هشت نفر ديگر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.