آمادگی آمریکا برای آزمایش یک موشک رهگیری

Shargh - - جهان -

وزارت دفاع آمريکا در حــال برنامهريزی برای آزمايش يک موشــک رهگير جديد است که برای مقابله با موشکهای قارهپيما طراحی شده است. به گزارش ايسنا، خبرگزاری آسوشيتدپرس گزارش داد، آژانــس دفاع موشــکی پنتاگون که مســئول توســعه و آزمايش سيســتمهای دفاع موشــکی آمريــکا اســت، برنامهريزی کرده تا ايــن آزمايش سهشنبه انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.