استفاده عربستان از سلاحهای ممنوعه علیه شیعیان

Shargh - - جهان -

نيروهــای عربســتانی بــرای هفدهميــن روز متوالی با اســتفاده از سلاح ســنگين و سلاحهای ممنوعه به غيرنظاميان در منطقه العواميه حمله کردنــد. به گزارش ايســنا، به نقــل از پايگاه خبری المنار، عربســتان همچنان به امضای قراردادهای تسليحاتی برای استفاده از آن عليه غيرنظاميان در العواميه ادامه میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.